سیّد محمدباقر قریشی


آدرس : کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک، گروه لیزر و فوتونیک،
آزمایشگاه تحقیقاتی
سلول های خورشیدی نانو ساختار.

۲>

 

 

 

 

 

 

 

کد پستی: ۵۱۱۶۷-۸۷۳۱۷
تماس: ۵۹۱۲۳۹۸-۰۳۶۱
پست الکترونیکی:   mghorashi@kashanu.ac.ir
       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ۱>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹فیزیک اتمی مولکولیدانشگاه یزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۳فیزیکحالت جامددانشگاه اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۰فیزیک اتمیمولکولیدانشگاه یزد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیقطعیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

مسول آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

دانشگاه کاشان

۱۵/۱۱/۱۳۹۰

مدیر گروه لیزر فوتونیک

دانشگاه کاشان

۱/۲/۱۳۹۳

معاون آموزشی دانشکده

دانشگاه کاشان

۶/۱۰/۱۳۹۳

رئیس مرکز  کار آفرینی دانشگاه کاشان

دانشگاه کاشان

۲۸/۱۱/۹۸

رئیس هیات مدیره شرکت فن دقیق کوثر

مرکز رشد دانشگاه کاشان

۱۳۹۲

۱

فیزیک پایه ۱

دانشگاه یاسوج-دانشگاه پیام نور-دانشگاه ازاد اسلامی واحد تفت، دانشگاه کاشان

۲

فیزیک پایه ۲

دانشگاه یاسوج- دانشگاه پیام نور-دانشگاه آزاد واحد شهرضا-دانشگاه یزد، دانشگاه کاشان

۳

فیزیک پایه ۳

دانشگاه یاسوج

۴

فیزیک جدید

دانشگاه یاسوج

۵

کاربرد کامپیوتر در فیزیک

دانشگاه یاسوج

۶

حالت جامد ۱و۲

دانشگاه یاسوج

۷

الکترومغناطیس۱و۲

دانشگاه یاسوج-دانشگاه پیام نور شهرضا و اردکان، دانشگاه کاشان

۸

آز فیزیک۱و۲

دانشگاه یاسوج- دانشگاه پیام نور-دانشگاه آزاد-دانشگاه اصفهان- دانشگاه یزد، دانشگاه کاشان

۹

آز فیزیک ۳

دانشگاه یاسوج- دانشگاه اصفهان

۱۰

آزفیزیک جدید

دانشگاه یاسوج- دانشگاه اصفهان-دانشگاه پیام نور

۱۱

آز فیزیک پیشرفته

دانشگاه یاسوج

۱۲

آز الکترونیک

دانشگاه یزد

۱۳

آز اپتیک

دانشگاه یزد-دانشگاه پیام نور اردکان، دانشگاه کاشان

۱۴

آز فیزیک هسته ای

دانشگاه اصفهان

۱۵

فیزیک عمومی

دانشگاه یاسوج- تربیت معلم یاسوج

۱۶

فیزیک مدرن (رشته برق)

دانشگاه یزد

۱۷

اپتیک مدرن(اپتیک۲)

دانشگاه کاشان

۱۸

طراحی و ساخت ادوات نوری

دانشگاه کاشان

۱۹

اپتیک۱(هندسی)

دانشگاه کاشان

۲۰

خواص نوری مواد

دانشگاه کاشان

۲۱

مبانی نظریه الکترومغناطیس نور

دانشگاه کاشان

۲۲

الکترودینامیک پیشرفنه

دانشگاه کاشان

۲۳

موضوعات ویژه دکتری

دانشگاه کاشان

۲۴

فیزیک مدرن کاربردی

دانشگاه کاشان

اپتیک هندسی و موجی

الکترومغناطیس

الکترودینامیک

مبانی الکترومغناطیس نور

سلول های خورشیدی نانوساختار

کارآفرینی

فیزیک مدرن کاربردی

آزمایشگاه اپتیک

 

سوابق پژوهشی

کنفرانس فیزیک سال ۸۶

کنفرانس فوتونیک سال ۸۸

کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختار سال های ۹۲-۹۸

انجمن فیزیک ایران

انجمن فوتونیک ایران

انجمن نانو

ساعات حضور

                       ساعت                     ایام هفته

۱۰-۸

۱۲ ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶ - ۱۴

۱۸ - ۱۶

۲۰ - ۱۸

شنبه

جلسه با دانشجویان استعداد درخشان

پژوهشکده انرژی

 

کارآفرینی

کلاس   ۱۲۰ پژوهشکده انرزی

آزمایشگاه تحقیقاتی

اتاق ۳۴ ارشدی

یکشنبه

آزمایشگاه اپتیک گ۲

 

سلول­های خورشیدی نانوساختار   کلاس ۶

پژوهشکده انرژی

دوشنبه

رفع اشکال

 

سلول­های خورشیدی نانوساختار   کلاس ۶

 

پژوهشکده انرژی

شورای عمومی دانشکده، گروه، فرهنگی و دانش افزایی

 

سه شنبه

رفع اشکال

 

آزفیزیک ۲

 

شورای معاونت نوآوری

پژوهشکده انرژی

چهارشنبه

پژوهشکده انرژی

پژوهشکده انرژی

 

پژوهشکده انرژی