سیّد محمدباقر قریشی


آدرس : کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک، گروه لیزر و فوتونیک،
آزمایشگاه تحقیقاتی
سلول های خورشیدی نانو ساختار.

کد پستی: 51167-87317
تماس: 5912398-0361
پست الکترونیکی:   mghorashi@kashanu.ac.ir
       
                                                                                                                                                                                                                                                                  


اطلاعیه ها

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹فیزیک اتمی مولکولیدانشگاه یزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۳فیزیکحالت جامددانشگاه اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۰فیزیک اتمیمولکولیدانشگاه یزد

سوابق اجرایی

مسول آزمایشگاه فیزیک پایه 2

دانشگاه کاشان

15/11/1390

مدیر گروه لیزر فوتونیک

دانشگاه کاشان

1/2/1393

معاون آموزشی دانشکده

دانشگاه کاشان

6/10/1393

عضو کمیته  کار آفرینی

دانشگاه کاشان

3/7/97

رئیس هیات مدیره شرکت فن دقیق کوثر

مرکز رشد دانشگاه کاشان

1392

1

فیزیک پایه 1

دانشگاه یاسوج-دانشگاه پیام نور-دانشگاه ازاد اسلامی واحد تفت، دانشگاه کاشان

2

فیزیک پایه 2

دانشگاه یاسوج- دانشگاه پیام نور-دانشگاه آزاد واحد شهرضا-دانشگاه یزد، دانشگاه کاشان

3

فیزیک پایه 3

دانشگاه یاسوج

4

فیزیک جدید

دانشگاه یاسوج

5

کاربرد کامپیوتر در فیزیک

دانشگاه یاسوج

6

حالت جامد 1و2

دانشگاه یاسوج

7

الکترومغناطیس1و2

دانشگاه یاسوج-دانشگاه پیام نور شهرضا و اردکان، دانشگاه کاشان

8

آز فیزیک1و2

دانشگاه یاسوج- دانشگاه پیام نور-دانشگاه آزاد-دانشگاه اصفهان- دانشگاه یزد، دانشگاه کاشان

9

آز فیزیک 3

دانشگاه یاسوج- دانشگاه اصفهان

10

آزفیزیک جدید

دانشگاه یاسوج- دانشگاه اصفهان-دانشگاه پیام نور

11

آز فیزیک پیشرفته

دانشگاه یاسوج

12

آز الکترونیک

دانشگاه یزد

13

آز اپتیک

دانشگاه یزد-دانشگاه پیام نور اردکان، دانشگاه کاشان

14

آز فیزیک هسته ای

دانشگاه اصفهان

15

فیزیک عمومی

دانشگاه یاسوج- تربیت معلم یاسوج

16

فیزیک مدرن (رشته برق)

دانشگاه یزد

17

اپتیک مدرن(اپتیک2)

دانشگاه کاشان

18

طراحی و ساخت ادوات نوری

دانشگاه کاشان

19

اپتیک1(هندسی)

دانشگاه کاشان

20

خواص نوری مواد

دانشگاه کاشان

21

مبانی نظریه الکترومغناطیس نور

دانشگاه کاشان

22

الکترودینامیک پیشرفنه

دانشگاه کاشان

23

موضوعات ویژه دکتری

دانشگاه کاشان

24

فیزیک مدرن کاربردی

دانشگاه کاشان

سوابق پژوهشی

کنفرانس فیزیک سال 86

کنفرانس فوتونیک سال 88

کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختار سال های 92-97

انجمن فیزیک ایران

انجمن فوتونیک ایران

انجمن نانو