سیّد محمدباقر قریشی

کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک، گروه لیزر و فوتونیک
 آزمایشگاه تحقیقاتی سلول های خورشیدی نانو ساختار(ساختمان مرحوم ارشدی اتاق ۳۴) 

کد پستی  ۵۱۱۶۷-۸۷۳۱۷

تلفن: ۵۵۹۱۲۳۹۸-۰۳۱

03155913284

mghorashi@kashanu.ac.ir پست الکترونیکی:   

 

برنامه  نیمسال اول   ۱۴۰1-1400      دکتر سید محمد باقر قریشی

ساعت                     ایام هفته

9.30-8

11-9.30

12.30-11

15.30-14

17-15.30

18.30-17

شنبه

دانشکده

مرکز کارافرینی

آز اپتیک گ 4

یکشنبه

آزمایشگاه تحقیقاتی

موضوعات ویژه دکتری

کارآفرینی

دوشنبه

مرکز کارافرینی

شورای پژوهشی

اپتیک 1

سه شنبه

مرکز کارافرینی

شورای معاونت نوآوری

از فیزیک2

گ37

موضوعات ویژه دکتری

چهارشنبه

دانشکده

اپتیک 1

تلفن:  ۵۵۹۱۲۳۹۸               پست الکترونیکی mghorashi@kashanu.ac.ir

هر روز صبح از ساعت 8 الی 13 در دانشگاه حضور دارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹فیزیک اتمی مولکولیدانشگاه یزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۳فیزیکحالت جامددانشگاه اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۰فیزیک اتمیمولکولیدانشگاه یزد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیقطعیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

مسول آزمایشگاه فیزیک پایه ۲
مدیر گروه لیزر
فوتونیک
معاون آموزشی دانشکده فیزیک
مدیر کارآفرینی دانشگاه

اپتیک

مبانی الکترومغناطیس نور

سلول های خورشیدی نانو ساختار

کارآفرینی

سوابق پژوهشی

کنفرانس فیزیک سال ۸۶

کنفرانس فوتونیک سال ۸۸

کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختار سال های ۹۲-۹۸

انجمن فیزیک ایران

انجمن فوتونیک ایران

انجمن نانو

برنامه کاری هفتگی

برنامه  نیمسال اول   ۱۴۰۱-۱۴۰۰      دکتر سید محمد باقر قریشی

ساعت                     ایام هفته

۹.۳۰-۸

۱۱-۹.۳۰

۱۲.۳۰-۱۱

۱۵.۳۰-۱۴

۱۷-۱۵.۳۰

۱۸.۳۰-۱۷

شنبه۳> دانشکده۴>

مرکز کارافرینی

آز اپتیک گ ۴

یکشنبه

آزمایشگاه تحقیقاتی

موضوعات ویژه دکتری

کارآفرینی

دوشنبه

مرکز کارافرینی

شورای پژوهشی

اپتیک ۱

سه شنبه

مرکز کارافرینی۴>

شورای معاونت نوآوری

از فیزیک۲

گ۳۷

موضوعات ویژه دکتری

چهارشنبه

دانشکده

اپتیک ۱۲> ۲> ۲>

تلفن:  ۵۵۹۱۲۳۹۸               پست الکترونیکی mghorashi@kashanu.ac.ir

هر روز صبح از ساعت ۸ الی ۱۳ در دانشگاه حضور دارم