سیّد محمدباقر قریشی

کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک، گروه لیزر و فوتونیک
 آزمایشگاه تحقیقاتی سلول های خورشیدی نانو ساختار(ساختمان مرحوم ارشدی اتاق ۳۴) 

کد پستی  ۵۱۱۶۷-۸۷۳۱۷

تلفن: ۵۵۹۱۲۳۹۸-۰۳۱

03155913284

mghorashi@kashanu.ac.ir پست الکترونیکی:   

 

برنامه  نیمسال اول   ۱۴۰2-1401      دکتر سید محمد باقر قریشی

ساعت                     ایام هفته

9.30-8

11-9.30

12.30-11

15.30-14

17-15.30

18.30-17

شنبه

دانشکده

فیزیک لوازم خانگی

مرکز فنی حرفه ای شهید موسویان

اپتیک 1

موضوعات ویژه

PHD

یکشنبه

مرکز کارافرینی

آزمایشگاه تحقیقاتی

ساختمان ارشدی

کارآفرینی

آزمایشگاه  اپتیک

دوشنبه

مرکز کارافرینی

دانشکده

شورای پژوهشی

موضوعات ویژه

PHD

سه شنبه

مرکز کارافرینی

شورای  معاونت نوآوری

اپتیک 1

آزمایشگاه فیزیک2

چهارشنبه

آزمایشگاه تحقیقاتی

ساختمان ارشدی

مرکز کارافرینی

تلفن:  ۵۵۹۱۲۳۹۸               پست الکترونیکی mghorashi@kashanu.ac.ir

مرکزکارآفرینی: پژوهشکده انرژی، طبقه دوم.3284

                       

               
             
       

         

 

         

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹فیزیک اتمی مولکولیدانشگاه یزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۳فیزیکحالت جامددانشگاه اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۰فیزیک اتمیمولکولیدانشگاه یزد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیقطعیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

مسول آزمایشگاه فیزیک پایه ۲
مدیر گروه لیزر
فوتونیک
معاون آموزشی دانشکده فیزیک
مدیر کارآفرینی دانشگاه

اپتیک

مبانی الکترومغناطیس نور

سلول های خورشیدی نانو ساختار

کارآفرینی

سوابق پژوهشی

کنفرانس فیزیک سال ۸۶

کنفرانس فوتونیک سال ۸۸

کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختار سال های ۹۲-۹۸

انجمن فیزیک ایران

انجمن فوتونیک ایران

انجمن نانو

برنامه کاری هفتگی

برنامه  نیمسال اول   ۱۴۰2-1401      دکتر سید محمد باقر قریشی

ساعت                     ایام هفته

9.30-8

11-9.30

12.30-11

15.30-14

17-15.30

18.30-17

شنبه

دانشکده

فیزیک لوازم خانگی

مرکز فنی حرفه ای شهید موسویان

اپتیک 1

موضوعات ویژه

PHD

یکشنبه

مرکز کارافرینی

آزمایشگاه تحقیقاتی

ساختمان ارشدی

کارآفرینی

آزمایشگاه  اپتیک

دوشنبه

مرکز کارافرینی

دانشکده

شورای پژوهشی

موضوعات ویژه

PHD

سه شنبه

مرکز کارافرینی

شورای  معاونت نوآوری

اپتیک 1

آزمایشگاه فیزیک2

چهارشنبه

آزمایشگاه تحقیقاتی

ساختمان ارشدی

مرکز کارافرینی

تلفن:  ۵۵۹۱۲۳۹۸               پست الکترونیکی mghorashi@kashanu.ac.ir

مرکزکارآفرینی: پژوهشکده انرژی، طبقه دوم.3284