برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان سلول های خورشید نانوساختار
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری یکشنبه ودوشنبه
مکان برگزاری دانشکده فیزیککلاس 6
طرح درس

موضوعات مورد بحث

مقدمه،اهمیت انرژی خورشیدی، پدیده گلخانه ای، تابش خورشیدی

مقدمه ای بر نیمرساناها، مفاهیم نوار انرژی، گاف انرژی، معرفی نیمرساناها، انواع نیمرساناها

کوئیز چگالی حالتها، تراز فرمی، غلظت حامل ها،  تحرک پذیری حامل ها

، چگالی جریان، ضریب جذب، انواع گاف انرژی،  بازترکیب و ترکیب الکترون و حفره

کوئیز  انواع بازترکیب،تله ها، اساس کار  پیوند p-n- مفاهیم اساسی در سلول خورشیدی

اتصال شاتکی و ...

شبیه سازی اپتیکی

شبیه سازی الکتریکی

میان ترم، ترابرد بار در سلول

نسل اول و دوم سلول های خورشیدی

نسل سوم و سلول های خورشیدی رنگدانه ای

سلول های خورشیدی پروسکایتی

کوئیز، انواع مشخصه یابی سلول 1

مشخصه یابی سلول 2

بررسی لایه های فعال و بافر سلول ها

بررسی مقالات جدید و نمونه آزمایشگاهی

عنوان کارآفرینی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 14
مکان برگزاری پژوهشکده انرزی
فایل پیوست اول 11جلسه اول.pptx
فایل پیوست دوم 3-Business Model.pdf
فایل پیوست سوم TRIZ.pptx
طرح درس

هفته

شروع هفته

موضوعات مورد بحث

1

12/11/98

تاریخچه و لزوم کارآفرینی

2

19/11/98

تعریف کار افرینی و بررسی خلاقیت در کارافرینی(موانع خلاقیت و...)

3

26/11/98

ایده پردازی و بهبود ایده ها و توفان مغزی بررسی نو اوری در کارافرینی

4

3/12/98

بررسی اصول 40 گانه تریز به همراه مثال

5

10/12/98

بازاریابی

6

17/12/98

اشنایی با بوم مدل کسب و کار

7

24/12/98

اشنایی با مسایل حقوقی

8

16/01/99

چگونگی ثبت شرکت و ثبت اختراع

9

23/01/99

مدیریت منابع انسانی و مالی-بررسی ثبت شرکت گروه ها

10

30/01/99

حسابداری ساده و مدیریت مالی

11

06/02/99

حل مسایل حسابداری بررسی ایده ها ازمنظر مالی

12

13/02/99

مدل کسبوکار

13

20/02/99

 مثال های مدل کسب و کار

14

27/02/99

شتابدهنده ها-ادامه بحث مدل کسب و کار ارایه ایده ها برای کسب سرمایه گزار

15

03/03/99

اشنایی با مراکز رشد دانشگاهی رفع اشکال بررسی موارد امتحان

16

10/03/99

رفع اشکال-فرجه

توضیحات

عنوان

درصد

تکالیف

10

حضور و غیاب

10

فعالیت کلاسی

10

ارائه

15

پایان ترم

30

پروژه(طرح کسب و کار)

20

بازدید ها

10

نمره کل

21

عنوان آزمایشگاه اپتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه
فایل پیوست اول آزشماره 1.pdf
فایل پیوست دوم آزشماره 2.pdf
فایل پیوست سوم از شماره 3.pdf
طرح درس

نام آزمایش

اسپکتروسکوپ

طیف سنجی به کمک زاویه مینیمم انحراف

اندازه گیری سرعت نور

پراش تک شکاف

توری پراش

تداخل و پراش دو شکاف یانگ

پراش از سیم

تداخل سنج مایکلسون

تداخل سنج حلقه نیوتن

تداخل دو آیینه ای فرنل و دو منشور فرنل

قطبش و نور پلاریزه

آزمایش گوه های هوا با میکروسکوپ

عنوان مبانی الکترومغناطیس نور
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منابع

1. Andrew Zangwill, Modern Electrodynamics, Cambridge University Press (2012)
2. Mark A. Heald, Jerry B. Marion, Classical Electromagnetic Radiation, Brooks Cole (1995)
3. John David Jackson, Classical Electrodynamics, John Wiely & Sons (1999)

طرح درس

هفته

شروع هفته

موضوعات مورد بحث

1

31/6/97

مقدمه­ای بر الکترواستاتیک،کولن میدان الکتریکی

قانون گاوس پتانسیل الکتریکی

2

07/7/97

رساناها

معادلات پواسون و لاپلاس

3

14/7/97

کوئیز1، در مختصات کروی

در مختصات استوانه ای و دکارتی

4

21/7/97

روش تصویر

قانون بیوساوار

5

28/7/97

کوئیز2، قانون امپر

پتانسیل برداری مغناطیسی

6

05/7/97

مغناطش

تعبیر فیزیک و مثال

7

12/8/97

قانون آمپر در مواردمغناطیده

پتانسیل نرده ای مغناطیسی و پذیرفتاری

8

19/8/97

میان ترم اول

نیروی محرکه الکتریکی و قانون فاراده

9

26/8/97

نیروی محرکه القایی حرکتی

انرزی در میدان مغناطیسی

10

03/9/97

معادلات ماکسول

معادلات ماکسول در ماده

11

10/09/97

کوئیز3، شرایط مرزی

قضیه پوینتینگ

12

17/9/97

امواج الکترومغناطیس، معادله موج

قطبش ، بردار جونز

13

24/9/97

میان ترم دوم

پلاریزورها و کاربرد بردار جونز

14

01/10/97

انواع قطبش

فیزیک تداخل و روابط ریاضی

15

08/10/97

مفهوم همدوسی و همدوسی جزئی

مفهوم پراش، پراش تک شکاف

16

15/10/97

کوئیز4، روزنه گرد، دو و چند شکافی

تابش دو قطبی

17

22/10/97

تابش از منبع دلخواه

توان تابشی

عنوان اپتیک۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 8 و سه شنبه 10
منابع
  1. آشنایی با اپتیک  ،     پدروتی (منبع اصلی)
  2. اپتیک،      هشت
  3. اپتیک،     جنکینز

اجزای طراحی اپتیک مدرن،    دنالسی

طرح درس

هفته

شروع هفته

موضوعات مورد بحث

1

31/6/97

ماهیت نور، تاریخچه

فصل3: اصل هویگنس

2

07/7/97

اصل فرما و برگشت پذیری

سطوح تخت

3

14/7/97

کوئیز1چند مثال

سطوح کروی

4

21/7/97

چند مثال، عدس نازک

مثال، معادله نیوتنی

5

28/7/97

فصل 4: عدسی ضخیم

روش ماتریسی

6

05/7/97

کوئیز2،انواع ماتریس­ها

ماتریس سیستم

7

12/8/97

چندمثال،

ردیابی پرتوها

8

19/8/97

میان ترم

فصل 5: ابیراهی

9

26/8/97

ابیراهی کروی

ابیراهی کوما، آستیگماتیسم

10

03/9/97

کوئیز3،  چند مثال

 ابیراهی رنگی

11

10/09/97

فصل6:  مانع، مردمک

منشور

12

17/9/97

کوئیز4، خواص و کاربردها

دوربین عکاسی

13

24/9/97

ذره بین

میکروسکوپ

14

01/10/97

تلسکوپ

مثال های کاربردی

15

08/10/97

کوئیز5، فصل 7: اپتیک چشم

بیمارهای چشم

16

15/10/97

نسخه های پزشکی

مثال ، سمینار

17

22/10/97

مثال ، سمینار

سمینار، رفع اشکال