برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مبانی الکترومغناطیس نور
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منابع

1. Andrew Zangwill, Modern Electrodynamics, Cambridge University Press (2012)
2. Mark A. Heald, Jerry B. Marion, Classical Electromagnetic Radiation, Brooks Cole (1995)
3. John David Jackson, Classical Electrodynamics, John Wiely & Sons (1999)

طرح درس

هفته

شروع هفته

موضوعات مورد بحث

1

31/6/97

مقدمه­ای بر الکترواستاتیک،کولن میدان الکتریکی

قانون گاوس پتانسیل الکتریکی

2

07/7/97

رساناها

معادلات پواسون و لاپلاس

3

14/7/97

کوئیز1، در مختصات کروی

در مختصات استوانه ای و دکارتی

4

21/7/97

روش تصویر

قانون بیوساوار

5

28/7/97

کوئیز2، قانون امپر

پتانسیل برداری مغناطیسی

6

05/7/97

مغناطش

تعبیر فیزیک و مثال

7

12/8/97

قانون آمپر در مواردمغناطیده

پتانسیل نرده ای مغناطیسی و پذیرفتاری

8

19/8/97

میان ترم اول

نیروی محرکه الکتریکی و قانون فاراده

9

26/8/97

نیروی محرکه القایی حرکتی

انرزی در میدان مغناطیسی

10

03/9/97

معادلات ماکسول

معادلات ماکسول در ماده

11

10/09/97

کوئیز3، شرایط مرزی

قضیه پوینتینگ

12

17/9/97

امواج الکترومغناطیس، معادله موج

قطبش ، بردار جونز

13

24/9/97

میان ترم دوم

پلاریزورها و کاربرد بردار جونز

14

01/10/97

انواع قطبش

فیزیک تداخل و روابط ریاضی

15

08/10/97

مفهوم همدوسی و همدوسی جزئی

مفهوم پراش، پراش تک شکاف

16

15/10/97

کوئیز4، روزنه گرد، دو و چند شکافی

تابش دو قطبی

17

22/10/97

تابش از منبع دلخواه

توان تابشی

عنوان اپتیک۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 8 و سه شنبه 10
منابع
  1. آشنایی با اپتیک  ،     پدروتی (منبع اصلی)
  2. اپتیک،      هشت
  3. اپتیک،     جنکینز

اجزای طراحی اپتیک مدرن،    دنالسی

طرح درس

هفته

شروع هفته

موضوعات مورد بحث

1

31/6/97

ماهیت نور، تاریخچه

فصل3: اصل هویگنس

2

07/7/97

اصل فرما و برگشت پذیری

سطوح تخت

3

14/7/97

کوئیز1چند مثال

سطوح کروی

4

21/7/97

چند مثال، عدس نازک

مثال، معادله نیوتنی

5

28/7/97

فصل 4: عدسی ضخیم

روش ماتریسی

6

05/7/97

کوئیز2،انواع ماتریس­ها

ماتریس سیستم

7

12/8/97

چندمثال،

ردیابی پرتوها

8

19/8/97

میان ترم

فصل 5: ابیراهی

9

26/8/97

ابیراهی کروی

ابیراهی کوما، آستیگماتیسم

10

03/9/97

کوئیز3،  چند مثال

 ابیراهی رنگی

11

10/09/97

فصل6:  مانع، مردمک

منشور

12

17/9/97

کوئیز4، خواص و کاربردها

دوربین عکاسی

13

24/9/97

ذره بین

میکروسکوپ

14

01/10/97

تلسکوپ

مثال های کاربردی

15

08/10/97

کوئیز5، فصل 7: اپتیک چشم

بیمارهای چشم

16

15/10/97

نسخه های پزشکی

مثال ، سمینار

17

22/10/97

مثال ، سمینار

سمینار، رفع اشکال