درس مهارت آموزی ۱و۲

تعداد بازدید:۹۱۶
درس مهارت آموزی ۱و۲
فیلم نحوه  انجام مراحل درس

 

راهنمای درس مهارت اموزی

 

نحوه فرایند انجام

پس از انجام انتخاب واحد و شناسایی شرکت تکمیل و ارسال  برای معاون آموزشی دانشکده

فرم شماره 1

توسط شرکت مربوطه و ارسال به معاون آموزشی دانشکده

فرم شماره 2

تکمیل توسط دانشجو و ارسال به استاد درس

فرم شماره 3

تکمیل توسط دانشجو و ارسال به استاد درس

فرم شماره 4

تکمیل توسط استاد مهارت آموزی در محل شرکت  و ارسال به استاد درس

فرم شماره 5

تکمیل توسط استاد درس و درج نمره در سامانه پویا

فرم شماره 6

تکمیل توسط دانشجو و ارسال برای استاد درس

 

فرمت گزارشکار

  آقای اسدی فیلم دانشجوهای این درس