درس مهارت آموزی ۱و۲

تعداد بازدید:۱۸۰۳
درس مهارت آموزی ۱و۲
  ارسال فایل فقط از طریق LMS    
فیلم نحوه  انجام مراحل درس

فلوچارت درس

راهنمای درس مهارت اموزی

نحوه فرایند انجام

پس از انجام انتخاب واحد و شناسایی شرکت تکمیل و ارسال  برای معاون آموزشی دانشکده

فرم شماره 1

توسط شرکت مربوطه و ارسال به معاون آموزشی دانشکده

فرم شماره 2

تکمیل توسط دانشجو و ارسال به استاد درس

فرم شماره 3

تکمیل توسط دانشجو و ارسال به استاد درس

فرم شماره 4

تکمیل توسط استاد مهارت آموزی در محل شرکت  و ارسال به استاد درس

فرم شماره 5

 

 

تکمیل توسط دانشجو و ارسال برای استاد درس

 

فرمت گزارشکار

نمونه کلیپ و فیلم دانشجوهای قبلی این درس