افزایش پایداری سلولهای خورشیدی پروسکایتی به روش کپسول سازی با پلیمر پلی متیل متاکریلات به منظور عایق کردن ساختار در مقابل رطوبت و حرارت

نویسندگاناسیه نظری مفرد,سیدمحمدباقر قریشی
همایشبیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۲-۰۲-۰۱ - ۲۰۲۲-۰۲-۰۳
محل برگزاری همایش1 - اهواز
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه اهواز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

یکی از چالشهای اساسی در مورد ساختارهای سلولهای خورشیدی پروسکایتی ) (PSCs ، حساسیت بالای آنها در مقابل رطوبت و اکسیینن محی است که پایداری این ادوات را به شدت کاهش میدهد. بهمین منظور یک روش کپسول سازی برای PSCs ارائه شده است. برای کپسول کردن ساختار،لایه نازکی از پلیمر PMMA روی سلول خورشیدی پروسکایتی، لایه نشانی شد، سپس پوشیش شییشهای و در نهایت چسب اپوکسی UV به کار برده شده است. پس از محصور سازی، نمونهها به مدت 600 ساعت تحت شرای استاندارد قرار گرفتند و مشاهده شد که پایداری سلول خورشیدی، تا حد زیادی افزایش یافته است

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: کپسول سازی، سلول خورشیدی پروسکایتی، پلیمر PMMA ، پایداری