بررسی تأثیر لایه V ۲ O ۵ روی ویژگی های اپتیکی سلول خورشیدی نیمه شفاف پروسکایتی بر پایه الکترود MoO ۳ /Au/V ۲ O ۵

نویسندگانمدینه نژادزنگنه,سیدمحمدباقر قریشی,محسن قاسمی
همایشبیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۲-۰۲-۰۱ - ۲۰۲۲-۰۲-۰۳
محل برگزاری همایش1 - اهواز
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه اهواز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

سلول خورشلیدی نیمه شفاف پروسکایتی با الکترود رسانای شفاف - MoO3/Au/V2O5 با سلاختا ر Glass/ITO/TiO2/CH3NH3PbI3/Spiro- OMeTAD/MoO3/Au/V2O5 در نظر گرفته شد و با محاسبه ویژگیهای اپتیکی و همچنین روش اسمیت، اثر تغییر ضخامت لایه V2O5 روی جذب در لایه فعال و چگالی جریان مدار کوتاه بررسی شد. در نهایت بیشینه چگالی جریان مدار کوتاه برای ضخامت 53 نانومتر از لایه ضخامت V2O5 به دست آمد

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: الکترود رسانای شفاف، چگالی جریان مدار کوتاه، دی الکتریک/فلز/دی الکتریک، سلول خورشیدی نیمهشفاف پروسکایتی.