سید حجت موسوی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶جغرافیادانشگاه خوارزمی
کارشناسی ارشد۱۳۸۸جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژیدانشگاه اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۲جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژیدانشگاه اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشان، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمیندانشیار گروه جغرافیا و گردشگری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینرسمی قطعیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه جغرافیا و گردشگری از ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ تا کنون

 • استاد مشاور طرح انجمن علمی منابع طبیعی- بیابانزدایی از بهمن ماه ۹۶ به مدت یک سال در دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان.

 • استاد نمونه آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان در سال ۱۴۰۰
 • استاد نمونه آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۷
 • پژوهشگر برتر دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۶
ردیف شماره درس نام درس
۱ ۱۶۱۲۰۷ هنر و تمدن اسلامی
۲ ۱۶۱۲۰۸ شناخت ملل
۳ ۱۶۱۲۲۲ فن راهنمایی در گردشگری
۴ ۱۶۱۲۳۰ نقشه‌خوانی و GIS در گردشگری
۵ ۱۶۱۳۰۶ زمین‌شناسی عمومی
۶ ۱۶۵۱۰۲ مبانی جغرافیای اقتصادی
۷ ۱۶۵۱۱۲ مکتب‌ها و نظریه‌های جغرافیایی
۸ ۱۶۵۱۱۳ بنیان‌های نظریه‌ای برنامه‌ریزی
۹ ۱۶۵۱۱۴ فناوری‌های جغرافیایی
۱۰ ۱۶۵۱۱۶ ارزیابی توان اکولوژیک در طبیعت‌گردی
۱۱ ۱۶۵۱۱۸ کاربرد فناوری‌های جغرافیایی (GIS و RS) در طبیعت‌گردی
۱۲ ۱۶۵۱۲۱ ژئوتوریسم
۱۳ ۱۶۵۱۲۲ بیوتوریسم
۱۴ ۱۶۵۱۲۳ اقلیم و آسایش در اکوتوریسم
۱۵ ۱۶۵۱۲۴ اکوتوریسم و سلامت
۱۶ ۱۶۵۱۲۷ ارزیابی و پایش اکوتوریسم
۱۷ ۱۶۵۱۳۲ آب و هواشناسی اکوتوریسم
۱۸ ۱۶۵۱۳۴ فنون راهنمایی و برنامه‌ریزی تور اکوتوریسم
۱۹ ۱۶۵۱۳۶ مدیریت اثرات اکوتوریسم
۲۰ ۱۶۵۱۴۲ آب و هواشناسی اکوتوریسم
۲۱ ۱۶۵۱۴۴ روش‌ها و فنون پهنه‌بندی ژئومورفوسایت‌ها
۲۲ ۱۶۵۱۴۷ فنون راهنمایی و برنامه‌ریزی تور ژئوتوریسم
۲۳ ۱۶۵۲۰۳ سیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط زیست
۲۴ ۱۶۵۳۲۲ سنجش از دور
۲۵ ۱۶۵۴۰۲ کارتوگرافی و تهیه نقشه‌های موضوعی (جبرانی)
۲۶ ۱۶۵۴۱۴ کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه‌ریزی شهری
۲۷ ۱۶۵۴۲۹ سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه‌ریزی شهری
۲۸ ۱۶۵۴۵۳ محیط طبیعی شهر
۲۹ ۱۶۵۶۲۰ کاربرد GIS و RS در شناسایی مخاطرات بیابان
۳۰ ۱۶۵۷۰۳ سازندهای دوران چهارم
۳۱ ۱۶۵۷۱۷ سنجش از دور
۳۲ ۱۶۶۰۱۲ سنجش از دور
۳۳ ۱۶۶۰۱۸ سامانه‌های اطلاعاتی جغرافیایی (GIS)

سوابق پژوهشی

 • مدرس کارگاه جامع آموزشی GIS به مدت ۱۲ ساعت در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ در دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان۳>
 • مدرس کارگاه بین المللی «بیابانزایی و GIS» به مدت ۲۰ ساعت در تاریخ ۲۲ تا ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ در دانشگاه کاشان.۳>
 • مدرس کارگاه جامع آموزشی GIS به مدت ۱۲ ساعت در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ در دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان.۳>
 • مدرس کارگاه آموزشی سیستم اطلاعات جغرافیایی به مدت ۱۰ ساعت در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان.۳>
 • عضو کمیته عملی و داوری دومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی
 • عضویت در کمیته علمی و هیئت داوران اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
 • عضو کمیته علمی و داوری اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری
 • همکاری علمی به عنوان داور با کمیته علمی سومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
 • عضویت علمی افتخاری در گروه جغرافیا جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی(ISCDBU)
 • داور در مجله علمی مهندسی اکوسیستم بیابان- دانشگاه کاشان
 • داور در مجله علمی پژوهش های ژئومورفولوژی کمی- انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
 • داور در مجله علمی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
 • داور در مجله علمی برنامه ریزی فضایی دانشگاه اصفهان
 • داور در مجله علمی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان
 • داور در مجله علمی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دانشگاه حکیم سبزواری
 • داور در مجله علمی اطلاعات جغرافیایی (سپهر)- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
 • داور در مجله علمی محیط شناسی- دانشگاه تهران
 • داور در مجله علمی پژوهش های جغرافیای طبیعی- دانشگاه تهران
 • داور در مجله علمی پژوهش های فرسایش محیطی- دانشگاه هرمزگان
 • داور در مجله علمی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی- دانشگاه آزاد واحد بوشهر
 • داور در مجله علمی جغرافیای اجتماعی شهری- دانشگاه شهید باهنر کرمان

- عضو انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

- عضو انجمن آمایش سرزمین ایران

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۰-۱۲
مراجعه دانشجویی
محیط طبیعی شهر
شورای دانشکده/پژوهشکده
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
-
۱۲-۱۴
مراجعه دانشجویی
شورای گروه
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
-
۱۴-۱۶
ارزیابی توان اکولوژیک در طبیعت‌گردی
آب و هواشناسی اکوتوریسم
شورای فرهنگی
نقشه‌ و GIS در گردشگری
نقشه‌ و GIS در گردشگری(2.00),گروه 1, () شروع زوج
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۶-۱۸
فنون راهنمایی و برنامه‌ریزی تور ژئوتوریسم
راهنمایی و مشاوره دانشجو
کاربرد فناوری‌های جغرافیایی (GIS و RS) در طبیعت‌گردی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۸-۲۰ - - - - - -