سید حجت موسوی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶جغرافیادانشگاه خوارزمی
کارشناسی ارشد۱۳۸۸جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژیدانشگاه اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۲جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژیدانشگاه اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشان، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمیناستادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینپیمانیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

  • مدرس کارگاه بین المللی «بیابانزایی و GIS» به مدت 20 ساعت در تاریخ 22 تا 24 بهمن ماه 1397 در دانشگاه کاشان.
  • استاد مشاور طرح انجمن علمی منابع طبیعی- بیابانزدایی از بهمن ماه 96 به مدت یک سال در دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان.
  • مدرس کارگاه جامع آموزشی GIS به مدت 12 ساعت در سال تحصیلی 96-97 در دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان.
  • استاد نمونه آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان در سال 1397
  • پژوهشگر نمونه دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان در سال 1396

ردیف

شماره درس

نام درس

1

165102

مبانی جغرافیای اقتصادی

2

165112

مکتب ها و نظریه های جغرافیایی

3

165113

بنیانهای نظریه ای برنامه ریزی

4

165114

فناوریهای جغرافیایی

5

165121

ژئوتوریسم

6

165122

بیوتوریسم

7

165123

اقلیم و آسایش در اکوتوریسم

8

165124

اکوتوریسم و سلامت

9

165127

ارزیابی و پایش اکوتوریسم

10

165203

سیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط زیست

11

165322

سنجش از دور

12

165402

کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی

13

165414

کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری

14

165620

کاربرد GIS و RS در شناسایی مخاطرات بیابان

15

165703

سازندهای دوران چهارم

16

165717

سنجش از دور

17

166012

سنجش از دور

18

166018

سامانه های اطلاعاتی جغرافیایی (GIS)

19

165453

محیط طبیعی شهر

سوابق پژوهشی

- مدرس کارگاه جامع آموزشی GIS به مدت 12 ساعت در سال تحصیلی 96-97 در دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان