مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱ارزیابی روند تغییرات گردوغبار و ارتباط آن با دما (مطالعه موردی: استان خوزستان)فاطمه فرزانه پی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,حسن خسروی,سیدحجت موسویمدیریت جامع حوزه های آبخیز1403/01/25
۲ارزیابی روند تغییرات گردوغبار و ارتباط آن با دما (مطالعه موردی: استان خوزستان)فاطمه فرزانه پی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,حسن خسروی,سیدحجت موسویمدیریت جامع حوزه های آبخیز1403/01/25
۳ارزیابی روند تغییرات گردوغبار و ارتباط آن با دما (مطالعه موردی: استان خوزستان)فاطمه فرزانه پی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,حسن خسروی,سیدحجت موسویمدیریت جامع حوزه های آبخیز1403/01/25
۴تحلیل ساختاری بازخورد گردشگران پزشکی نسبت‌ به رفتار مراکز درمانی برای ارزیابی موانع توریسم سلامت در شهر کاشانفاطمه روان بد,سیدحجت موسویجغرافیای اجتماعی شهری1402/11/28
۵تحلیل ساختاری بازخورد گردشگران پزشکی نسبت‌ به رفتار مراکز درمانی برای ارزیابی موانع توریسم سلامت در شهر کاشانفاطمه روان بد,سیدحجت موسویجغرافیای اجتماعی شهری1402/11/28
۶تحلیل ساختاری بازخورد گردشگران پزشکی نسبت‌ به رفتار مراکز درمانی برای ارزیابی موانع توریسم سلامت در شهر کاشانفاطمه روان بد,سیدحجت موسویجغرافیای اجتماعی شهری1402/11/28
۷اثرسنجی غذاهای بومی بر توسعه گردشگری خوراک در رستوران‌های سنتی شهر تهرانلیلا شاهرخی یگانه,سیدحجت موسوی,صدیقه کیانی سلمیگردشگری و توسعه1402/09/25
۸اثرسنجی غذاهای بومی بر توسعه گردشگری خوراک در رستوران‌های سنتی شهر تهرانلیلا شاهرخی یگانه,سیدحجت موسوی,صدیقه کیانی سلمیگردشگری و توسعه1402/09/25
۹اثرسنجی غذاهای بومی بر توسعه گردشگری خوراک در رستوران‌های سنتی شهر تهرانلیلا شاهرخی یگانه,سیدحجت موسوی,صدیقه کیانی سلمیگردشگری و توسعه1402/09/25
۱۰اثرسنجی غذاهای بومی بر توسعه گردشگری خوراک در رستوران‌های سنتی شهر تهرانلیلا شاهرخی یگانه,سیدحجت موسوی,صدیقه کیانی سلمیگردشگری و توسعه1402/07/05
۱۱اثرسنجی غذاهای بومی بر توسعه گردشگری خوراک در رستوران‌های سنتی شهر تهرانلیلا شاهرخی یگانه,سیدحجت موسوی,صدیقه کیانی سلمیگردشگری و توسعه1402/07/05
۱۲تحلیل ساختاری بازخورد گردشگران پزشکی نسبت‌ به رفتار مراکز درمانی برای ارزیابی موانع توریسم سلامت در شهر کاشانفاطمه روان بد,سیدحجت موسویجغرافیای اجتماعی شهری1402/07/01
۱۳تحلیل ساختاری بازخورد گردشگران پزشکی نسبت‌ به رفتار مراکز درمانی برای ارزیابی موانع توریسم سلامت در شهر کاشانفاطمه روان بد,سیدحجت موسویجغرافیای اجتماعی شهری1402/07/01
۱۴تحلیل ساختاری بازخورد گردشگران پزشکی نسبت‌ به رفتار مراکز درمانی برای ارزیابی موانع توریسم سلامت در شهر کاشانفاطمه روان بد,سیدحجت موسویجغرافیای اجتماعی شهری1402/07/01
۱۵ارزیابی توان اکولوژیک توسعۀ گردشگری در قالب تحلیل مکانی نواحی مستعد طبیعت‌گردی (مطالعۀ موردی: شهرستان کاشان)سیدحجت موسویمهندسی اکوسیستم بیابان1401/12/28
۱۶تحلیل ارزشمندی و چرخۀ زیست میراث گردشگری شهرستان شوش دانیال (ع)خدیجه موسوی,سیدحجت موسوی,صدیقه کیانی سلمیگردشگری و توسعه1401/09/05
۱۷تحلیل ارزشمندی و چرخۀ زیست میراث گردشگری شهرستان شوش دانیال (ع)خدیجه موسوی,سیدحجت موسوی,صدیقه کیانی سلمیگردشگری و توسعه1401/09/05
۱۸امکان‌سنجی گردشگری سلامت در دریاچه‌ی نمک آران و بیدگل با تاکید بر ایجاد سایت نمک درمانیزهرا شفیعی,سیدحجت موسوی,عباسعلی ولیجغرافیا و روابط انسانی1401/01/31
۱۹مکانیابی مناطق مستعد توسعه ی گردشگری پزشکی (تندرستی)در دریاچهی نمک آران و بیدگل با تاکید بر احداث سایت نمک درمانی به روش AHP و با استفاده از GISزهرا شفیعی,سیدحجت موسوی,عباسعلی ولیپژوهشنامه حلال1400/12/29
۲۰مکان یابی مناطق مستعد توسعه ی گردشگری پزشکی با تاکید بر احداث سایت نمک درمانی (مطالعه ی موردی: دریاچه ی نمک اران و بیدگل )زهرا شفیعی,سیدحجت موسوی,عباسعلی ولیپژوهشنامه حلال1400/12/29
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۹ مورد.