کویر؛ پدافند یا ضد پدافند (مطالعه موردی: کویر دامغان)

نویسندگانسیدحجت موسوی
همایشاولین همایش ملی پدافندغیرعامل و علوم انسانی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۵-۱۹
محل برگزاری همایشکاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

کویرها به عنوان یکی از گستردهترین چشماندازهای ژئومورفیک نواحی مرکزی ایران، بهدلیل دارا بودن ویژگیهای خاص ژئومورفولوژیکی، جغرافیایی، و زمینشناسی همواره از امتیازات طبیعی در جهت مقاصد نظامی برخوردار میباشند. بطوریکه با مطالعه و ارزیابی دقیق این ویژگیهای کویر میتوان به شناخت اصول مهم پدافند غیرعامل آن در قالب استتار، اختفا، پوشش، دسترسی و موانع دست یافت. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد تا با استفاده از روشهای تحلیل فضایی و سه بعدی ویژگیهای ژئومورفیک حوضه کویر دامغان در محیط GIS ، به بررسی مشخصات پدافند غیرعامل آن بپردازد. نتایج نشان میدهد که حوضه کویر دامغان به واسطه مشخصه های ژئومورفیک خاص خود، در پارهای از موارد به عنوان یک پدافند غیرعامل و در برخی دیگر به عنوان یک ضد پدافند رفتار میکند. با شناخت این رفتارهای دوگانه میتوان قابلیتها و محدودیتهای پدافندی منطقه مطالعاتی را مورد ارزیابی قرار داد و گامهای موثری در بهرهگیری از مزیتهای نسبی آن جهت مدیریت و رفع مسائل ضد پدافندی مناطق کویری برداشت.