مروری بر برخی از شواهد ژئومورفولوژیکی تغییرات اقلیمی کواترنر

نویسندگانسیدحجت موسوی,حمیدرضا رحمانی
همایشدومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۱۰-۹
محل برگزاری همایشاصفهان
سطح همایشملی

چکیده مقاله

از منظر ژئومورفولوژیکی اقلیمی، کواترنر یکی از مهمترین دورهای تطور و تکامل زمین محسوب می گردد. این ویژگی به دلیل تغییرات دوره ای و بطئی شرایط اقلیمی بوده و مهمترین پیامد ژئومورفولوژیکی آن شکل گیری سیمای حاضر سطح زمین می باشد. بنابراین هدف از این پژوهش مطالعه برخی از شواهد ژئومورفولوژیکی تغییرات اقلیمی کواترنر در ایران زمین با استفاده از مطالعات کتابخانه ای است. نتایج نشان می دهد که تغییرات اقلیمی یک واقعیت عینی تاریخ تطور ایران زمین بوده و این رخداد با آرایش و پیرایش عوارض ژئومورفولوژی در دوره های متناوب گرم و سرد، و خشک و بارانی، پیامدهای آشکاری بر چهره کنونی زمین داشته است. با مبنا قرار دادن اصل یکنواختی، واضح است که زمان های حال و آینده نیز تغییرات اقلیمی را تجربه خواهند کرد. در نتیجه رخداد تغییرات اقلیمی را بایستی عینی و حتمی دانست و جهت برخورد با پیامدهای آن، شناخت، مدیریت و برنامهریزی های لازم را کسب نمود.