کیفیت ترکیب آلی بیولوژیک شهری و اثرات آن بر عرصه کشاورزی

نویسندگانحمیدرضا رحمانی,سیدحجت موسوی
همایشدومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۱۰-۹
محل برگزاری همایشاصفهان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

زمینه و هدف: با توجه به فقر مواد آلی در خاکهای مناطق خشک و نقش ماده آلی در حفظ مواد غذایی و آب و جلوگیری از نخریب خاک، استفاده از ترکیبات آلی بیولوژیک در اراضی کشاورزی در دنیا با هدف افزایش مواد آلیی و غیذایی خیاک بسییار متداول میباشد. با این وجود ترکیبات سمی همراه این ترکیبات آلی را نباید از نظر دور داشت. لیذا بررسیی اریرات اسیتفاده از آنها بمنظور یافتن محدودیتها و مزیتها یک نیاز حیاتی است. روش کار: محقق با تکیه بر روشهای پژوهش کیفی و در قالب روش فیشنویسی، به بررسی کیفیت ترکیب آلی بیولوژیک شهری)لجن فاضلاب( و اررات آن بر عرصه کشاورزی پرداخته است. یافتهها: استفاده کوتاه مدت این ماده نمیتواند زیانی به گیاه برساند و در طولانی مدت نییز باعی تجمیع عنا صیر سینگین در خاک شود، بنابراین میتوان از این ماده به عنوان کود در کشاورزی با رعایت ملاحظات زیسیت محیطیی، انجیاا پیایش میداوا خاک، آب و گیاه، تهیه فرمول راهنما، تعیین میزان کاربرد لجن در واحد سیح و جلوگیری از انتشیار آلاینیده هیای شییمیایی،آلی و میکروبی به محیط زیست از جمله عرصه کشاورزی استفاده بهینه نمود. نتیجه گیری: به نظر میرسد تهیه فرمول راهنما برای کاربرد لجن فاضلاب برای هر منیقه با توجه به ترکیب شییمیایی لجین فاضلاب و خصوصیات خاک ضروری است. همچنین تا زمانیکه انجاا عمل تصفیه خانههای فاضلاب شهری کشور ناقص صورت گرفته و تصفیه رانویه انجاا نمیگردد، بار میکروبی و آلودگی شیمیایی پساب و لجن خروجی فاضلاب وجود داشته و استفاده از آنها در عرصه کشاورزی هم فرصت و هم تهدید جدی به شمار میرود