ارزیابی پتانسیل خطر بیابان‌زایی در منطقه جازموریان با استفاده از معیار فرسایش (آبی- بادی)

نویسندگان• مجتبی سلیمانی ساردو؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ سید حجت موسوی
نشریهپژوهش های حفاظت آب و خاک، دوره 25، شماره 6، صفحه 303-310.
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران