زمینه های آموزشی و طرح های تحقیقاتی

د) طرح پژوهشی درون دانشگاهی

 • ابوالفضل رنجبرفردوئی، سیدحجت موسوی، وحید ویسی. 1398. بررسی روند تغییرات و تهیه نقشه پوشش گیاهی رویشگاه سنو بر مبنای شاخص‌های بیوفیزیکی با استفاده از تصایر چندزمانه لندست. طرح کاربردی درون دانشگاهی دانشگاه کاشان به شماره قرارداد 658503، مورخ 29/07/1398 خاتمه یافته است.
 • سیدحجت موسوی. 1397. پایش چندزمانه رفتار پویایی میدان ماسه‌ای غرب کویر دامغان (1972-2016). طرح کاربردی درون دانشگاهی دانشگاه کاشان به شماره قرارداد 807935، مورخ 12/09/1397 طی نامه شماره 866342 (داخلی) طرح خاتمه یافته است.
 • سیدحجت موسوی (مجری)، زهرا مومن بیک (همکار)، 1397، الگوسازی پویایی توسعه بهینه آتی شهرکرد برپایه ارزیابی مقایسه‌ای روش‌های میانگین‌گیری وزنی و تحلیل سلسه مراتبی برمبنای داده‌های مکانی جهت تحلیل سازگاری زمین. طرح کاربردی درون دانشگاهی دانشگاه کاشان، به شماره قرارداد ۷۸۳۲۷۶، مورخ 17/07/1397 طی نامه شماره 848113 (داخلی) طرح خاتمه یافته است.
 • ابوالفضل رنجبر (مجری)، سمیه حیدر نژاد، سید حجت موسوی (همکاران)، 1396، ارزیابی اثرات زیست محیطی بیابانزایی در انتشار طوفان های گرد و غبار با کاربرد ارزیابی چرخه حیات، طرح کاربردی درون دانشگاهی دانشگاه کاشان. به شماره قرارداد 507675، مورخ 17/02/1396 طی نامه شماره 736011 (داخلی) طرح خاتمه یافته است.

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • گردشگری و طبیعت گردی
 • ژئوتوریسم، بیوتوریسم و ژئومورفوتوریسم
 • ژئومورفولوژی کاربردی و کمی
 • ژئومورفولوژی و مدلهای تصمیم گیری چند معیاره
 • مدل سازی در ژئومورفولوژی
 • ژئومورفولوژی مناطق خشک
 • بیابانزایی، بیابانزدایی و مدلسازی آن
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور