پایان نامه ها

 • خدیجه موسوی. 31/6/1398، ارزیابی توسعه طبیعت‌گردی پایدار در قالب مکان‌یابی بهینه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در شوش دانیال (ع). راهنما: سید حجت موسوی، مشاور: صدیقه کیانی، پایان نامه کارشناسی ارشد اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان.
 • منصور شیروانیان. 30/6/1398. نقش رسانه های نوین در ایجاد تصویر ذهنی جهت انتخاب مقصد گردشگری (نمونه موردی گردشگران شهر اصفهان). راهنما: یونس غلامی، مشاور: سید حجت موسوی، پایان نامه کارشناسی ارشد اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان.
 • طیبه السادات سهرابی. 24/1/1398. بررسی و تحلیل پدیده گردوغبار در استان اصفهان. استاد راهنما: دکتر ابوالفضل رنجبر فردویی و دکتر عباسعلی ولی. استاد مشاور: دکتر سید حجت موسوی. پایان نامه دکتری تخصصی رشته بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان.
 • مریم قربانی اقدم، 30/11/1397. ارزیابی تغییرات پوشش زمین بر پدیده گرد و غبار (مطالعه موردی : شهرستان کاشان و آران و بیدگل). راهنما: عباسعلی ولی، مشاور: سید حجت موسوی، پایان نامه کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان.
 • سیما افشار نیا، 29/11/1397. ارزیابی نوسانات زمانی ـ مکانی کارایی استفاده از باران (RUE) در مناطق خشک (مطالعه موردی: دشت کاشان). اساتید راهنما: ابوالفضل رنجبر، فاطمه پناهی، مشاور: سید حجت موسوی، پایان نامه کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان.
 • نسترن قاسمی، 28/11/1397. ارزیابی پویایی پوشش گیاهی و نیروهای رانش در شمال غرب استان اصفهان. استاد راهنما: ابوالفضل رنجبر، مشاور: سید حجت موسوی، پایان نامه کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان.
 • شهلا نادری، 1397/11/27، امکان سنجی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم در شهرستان سمیرم به منظور مدیریت جاذبه ها و منابع گردشگری. راهنما: سید حجت موسوی، مشاور: یونس غلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان.
 • مرضیه تابع. 1397/02/26. تعیین بازگشت‌پذیری‌ اکولوژیکی سرزمین‌های خشک با استفاده از دور‌سنجی (مطالعه موردی: شمال شرق استان خراسان جنوبی). راهنما: ابوالفضل رنجبر، مشاور: سید حجت موسوی و محمد خسروشاهی، پایان نامه دکتری تخصصی رشته بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان.
 • سمیه حیدرنژاد، 1397/06/17. ارزیابی پتانسیل بیابان زایی و انتشار طوفان های گردوغبار با استفاده از چرخه حیات (مطالعه موردی: استان لرستان). راهنما: ابوالفضل رنجبر، مشاور: سید حجت موسوی و روح الله میرزایی، پایان نامه دکتری تخصصی رشته بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان.
 • نجمه نظری مزیدی، 1397/06/26، پهنه بندی اکوتوریسم و امکان سنجی احداث اکوکمپ طبیعت گردی در شهرستان فسا. راهنما: سید حجت موسوی، مشاور: یونس غلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان.
 • آریا فلاحت گرلیش، 1397/04/03، ارزیابی توانمندی‌های ژئوتوریسمی شهرستان سیاهکل. راهنما: سید حجت موسوی، مشاور: صدیقه کیانی، پایان نامه کارشناسی ارشد اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان.
 • فاطمه ستایش، 1397/06/26، ارزیابی و قابلیت سنجی توسعه اکوتوریسم در مناطق کویری (نمونه موردی: محدوده گردشگری مجتمع پتاس خور و بیابانک). راهنما: صدیقه کیانی، مشاور: سید حجت موسوی، پایان نامه کارشناسی ارشد اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان.
 • مرضیه سادات قهاری، 1396/12/22. ارزیابی خصوصیات استقرار و عملکردی رویشگاه کهورک - خارشتر (مطالعه موردی: شمال شهرستان کاشان). راهنما: عباسعلی ولی، مشاور: سید حجت موسوی، پایان نامه کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان.
 • عبدالمجید احمدی، 25/12/1393، ارزیابی و قابلیت سنجی ژئومورفوسایتها جهت حفظ میراث ژئومورفولوژیک، ژئومورفوتوریسم و ثبت ژئوپارک ملی-جهانی (مطالعه موردی: منطقه اورامانات)، پایان نامه دکتری، دانشگاه اصفهان، راهنما: علیرضا تقیان، مشاور: مجتبی یمانی و سیدحجت موسوی.
 • مجتبی سلیمانی ساردو، 24/6/1395، بررسی شدت خطر و ریسک بیابانزایی به منظور تدوین راهبردهای مدیریت اراضی بیابانی (مطالعه موردی: غرب پلایای جازموریان). پایان نامه دکتری، دانشگاه کاشان، راهنما: ابوالفضل رنجبر، مشاور: سیدحجت موسوی.
 • سید علی موسوی، 15/6/1396، مدل سازی فرسایش پذیری خاک در مناطق خشک با استفاده از داده های زمینی-فضایی (مطالعه موردی: منطقه خور و بیابانک)، دانشگاه کاشان، پایان نامه دکتری، راهنما: ابوالفضل رنجبر، مشاور: سیدحجت موسوی و سید جواد ساداتی نژاد.
 • آرش صادقی، 28/6/1396، ارزیابی و قابلیت سنجی توسعه اکوتوریسم در پناهگاه حیات وحش عباس آباد نائین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، راهنما: سیدحجت موسوی، مشاور: صدیقه کیانی سلمی.
 • سیدمجتبی شریفیان آرانی، 31/6/1395، سناریوهای توسعه گردشگری بیابان در منطقه مرنجاب (شهرستان آران و بیدگل)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، راهنما: ابوالفضل رنجبر، مشاور: سیدحجت موسوی.
 • مینا زارعی شمس آبادی، 29/6/1395، مطالعه تطبیقی نگرش گردشگران خارجی و داخلی نسبت به گردشگری آشپزی (مطالعه موردی: شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، راهنما: محسن شاطریان و سیدحجت موسوی   .
 • آسیه عباسیان، 31/6/1395، پهنه بندی آمایشی اکوتوریسم با استفاده از آنالیز خوشه بندی خاکستری و تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهرستان شهرضا)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، راهنما: یونس غلامی و سیدحجت موسوی.
 • سیدموسی سادات احمدی، 27/11/1394، ارزیابی وضعیت بیابان زایی با بهره گیری از مدل IMDPA در مسجد سلیمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، راهنما:     عباسعلی ولی و سیدحجت موسوی.
 • سعید وثقی، 28/9/1396، ارزیابی پویایی زمانی مکانی جزایر حرارتی در کاشان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، راهنما: ابوالفضل رنجبر و سیدحجت موسوی.
 • عظمت عاشری، 5/9/1396، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، راهنما: صدیقه کیانی و سیدحجت موسوی، مشاور: محمدرضا بسحاق.
 • یونس قرقانی، 24/8/1396، تحلیل مقایسه‌ای استقرار و عملکرد تلماسه‌های گونه گیاهی گز در دو رویشگاه طبیعی (مطالعه موردی: حاشیه دریاچه نمک)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، راهنما: عباسعلی ولی، مشاور: سیدحجت موسوی.
 • احمد رزاقی، 10/8/1396، ارزیابی آسیب پذیری بیابانزایی با استفاده از فاکتورهای بازگشت پذیری اکولوژیکی. مطالعه موردی: محدوده شهرستان نطنز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، راهنما: ابوالفضل رنجبر، مشاور: سیدحجت موسوی.
 • زهرا مومن بیک، 29/6/1396، ارزیابی اثرات تغییرات کاربری و پوشش زمین بر جزایر حرارتی شهری در شهر کرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، راهنما: محسن شاطریان، مشاور: سیدحجت موسوی.
 • رضا میکائیلی، 29/6/1396، رشد هوشمند شهری در شهرهای کوچک (نمونه موردی: بررسی مقایسه ای شهر دلیجان و شهر محلات)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، راهنما: رسول حیدری، مشاور سیدحجت موسوی و روح اله میرزایی.
 • علی حسین امینی مصطفی ابادی، 27/11/1395، مطالعه روند بیابان زایی با استفاده از پایش تغییرات پوشش گیاهی در منطقه ناغان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، راهنما: عباسعلی ولی، مشاور: سیدحجت موسوی.
 • محسن زارع پورچهارراه گشین، 12/8/1395، ارزیابی طرح های بیابان زدایی بر اساس معیار پوشش گیاهی در شهرستان آران و بیدگل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، راهنما: عباسعلی ولی، مشاور: سیدحجت موسوی.
 • هاجر عباسی، 31/6/1395، بررسی بیابان‌زایی تکنوژنیک در منطقه‌ی غرب اصفهان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان مبارکه)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، راهنما: عباسعلی ولی، مشاور: سیدحجت موسوی.
 • وحید ویسی، 28/6/1395، ارزیابی تخریب سرزمین بر مبنای شاخص‌های بیوفیزیکی با استفاده از داده‌های زمین-فضا (نمونه مطالعاتی: جنگل‌های نواه کوه)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، راهنما: ابوالفضل رنجبر، مشاور: سیدحجت موسوی.
 • محمدصادق کهخاکهن، 28/2/1395، ارزیابی پویایی خشکی بر مبنای داده های زمین-فضایی (مطالعه موردی:استان سیستان وبلوچستان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، راهنما: ابوالفضل رنجبر، مشاور عباسعلی ولی و سیدحجت موسوی.
 • اسماعیل زمانی، 12/11/1394، بررسی تاثیر عناصر اقلیمی و پوشش گیاهی بر توفان های گرد و غبار (مطالعه موردی :یزد)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، راهنما: عباسعلی ولی، مشاور: سیدحجت موسوی.
 • پریسا یگانه دستگردی، 31/6/1394، ناسایی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، راهنما: صدیقه کیانی سلمی، مشاور: سیدحجت موسوی.
 • مهدی رحمانی، 31/6/1394، بررسی اثرات کاربردی اراضی بر تخریب خاک با استفاده از شاخص های کیفیت خاک در منطقه ابوزید آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، راهنما: عباسعلی ولی و فاطمه پناهی، مشاور: حسن خسروی و سیدحجت موسوی.
 •