تحلیل لرزه ای سازه های سطحی با وجود تونل در بستر احداث سازه در مناطق شهری

نویسندگانعلی شریفی,حسن استادحسین
همایشدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۵-۵
محل برگزاری همایشتبریز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

احداث تونل در مناطق شهری موجب بروز تغییراتی در ساختگاه سازه ها خواهد شد این تغییرات علاوه بر القای نشست بر سازه های سطحی موجب بروز تغییراتی در رفتار دینامیکی مجموعه سازه و بستر آن خواهد شد، این در حالی است که در طراحی سازه های سطحی وجود تونل لحاظ نشده و همچنین از نظر لرزه ای پاسخ این نوع سازه ها در برابر زلزله در آیین نامه های طراحی پیش بینی نشده است. در این مقاله با استفاده از مدل سازی عددی به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مولفه قائم زلزله باعث افزایش تغییرمکان و تلاش های داخلی سازه های سطحی شده است.