استفاده از روش ذرات برای مدلسازی پدیده گسترش ترک در مصالح تردشکن

نویسندگانحسن استادحسین
همایشدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۵-۵
محل برگزاری همایشتبریز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

در بسیاری از مسائل شامل بارگذاری سرعت بالا در مصالح ترد شکن، وقوع گسترش ترک همراه با تغییر شکل¬های بزرگ یک پدیده کاملاً قابل پیش¬بینی است. روش ذرات متحرک انعطاف¬پذیری زیادی را برای مدلسازی محیط¬های با تغییرشکل¬های بزرگ دارد. بگونه¬ای که در مکانیک سیالات محاسباتی کاربرد فراوان پیدا کرده است. استفاده از چنین روشی در محیط جامد امکان بسیار مناسبی را برای حل مسائل غیر خطی هندسی فراهم می¬آورد. علاوه بر این مزیت روش بدون المان ذرات در مواجهه با پدیده گسترش ترک در مقایسه با روش اجزای محدود عدم نیاز به مش¬بندی مجدد است. بنابراین توسعه روشی با الگوریتم ساده و کارآ که بتواند پدیده گسترش ترک در مصالح ترد شکن را مدلسازی کند امری قابل توجه به نظر می¬رسد. در این مقاله الگوریتمی برای مدلسازی گسترش دینامیکی ترک در مصالح ترد شکن با استفاده از روش ذرات معرفی شده است. به منظور صحت¬سنجی الگوریتم ارائه شده نتایج تحلیل با الگوریتم معرفی شده با نتایج حاصل از سایر روش¬های عددی و آزمایشگاهی و تئوری مقایسه شده است.