محاسبه میرایی سازه های تاریخی به روش تجربی

نویسندگانعلی بهرامی طاقانکی، حسن استادحسین
همایشدومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری دربرابر زلزله
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۰۲-۲۳
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهکاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله