بررسی اثر اندرکنش خاک- سازه بر عملکرد لرزه ای ساختمان های بیمارستانی

نویسندگانحسن استادحسین، محمدامین امینی
همایشدوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۱-۰۷-۱۴
محل برگزاری همایشمشهد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
شماره صفحات۸
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

بدلیل ضرورت خدمت رسانی بیمارستان ها در هنگام زلزله درک رفتار لرزه ای این ساختمان ها از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرف دیگر، مشاهده و بررسی زلزله¬های گذشته به خوبی اهمیت در نظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک-سازه بر پاسخ لرزه¬ای سازه را روشن می¬کند. بنابراین در این پژوهش تلاش می¬شود به بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار لرزه¬ای ساختمان¬های بیمارستانی پرداخته شود. بدین منظور برای مدل¬سازی اثر اندرکنش از روش مخروطی و برای درنظر گرفتن رفتار غیر خطی خاک از یک روش خطی معادل استفاده می-شود. بدین ترتیب که مدول برشی Gs به جای مدول برشی ماکزیمم، G0 لایه¬های خاک الاستیک درنظر گرفته می¬شود. ساختمان¬های بیمارستان تدبیر تبریز، شهدای عشایر خرم آباد و روانپزشکی تهران در دو حالت با در نظر گرفتن و بدون در نظر گرفتن اثر اندرکنش مدل¬سازی شده و تحلیل¬های تاریخچه زمانی غیرخطی تحت 7 رکورد زلزله منتخب انجام می¬شوند. مقایسه نتایج تحلیلها نشان می¬دهد اعمال اثر اندرکنش خاک-سازه موجب کاهش پاسخ¬های لرزه¬ای ساختمان‌های بررسی شده گردیده و در نتیجه با عنایت به سطح عملکرد بالای مورد انتظار برای این نوع ساختمان‌ها طراحی بهینه و اقتصادی حاصل خواهد شد.

کلید واژه ها: اندرکنش خاک-سازه، مدل مخروطی; ساختمانهای بیمارستانی; تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی; مدل مخروطی