مقایسه ی عملکرد قاب های خمشی بتنی طراحی شده بر اساس روش تغییر مکان و روش نیرو در برابر زلزله

نویسندگانحسن استادحسین، سیدمحمدحسین کامل، مجتبی حنطه
نشریهسازه و ساخت
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله