تفاوت روش های طراحی بر اساس نیرو و تغییر مکان و در قابهای خمشی بتنی در برابر زلزله

نویسندگانحسن استادحسین، سیدمحمدحسین کامل، مجتبی حنطه
نشریهعلوم و مهندسی زلزله
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله