مقایسه شاخص های خسارت در بررسی عملکردی قاب های خمشی ویژه بتنی

نویسندگانحسن استادحسین، محسن امیدی آشتیانی، مجتبی حنطه
نشریهسازه و ساخت
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله