طرح های تحقیقاتی

  1. بررسی رفتار مهاربند پرده ای در دانشگاه تهران، حمایت شده از سوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1381. (همکار مجری طرح در دانشگاه تهران)
  2. پایان نامه دکترا در دانشگاه تهران با عنوان بررسی اندرکنش فاز جامد و گاز با استفاده از روش بدون­المان ذرات متحرک، حمایت شده از سوی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1386.
  3. پدافند غیر عامل سازه های صنعت تسویه آب، حمایت شده از سوی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1387. (همکار مجری طرح در دانشگاه تهران)
  4. ضوابط بارگذاری و طراحی سازه های مدفون، حمایت شده از سوی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1388. (همکار مجری طرح در دانشگاه تهران)
  5. بررسی گسترش ترک در مصالح ترد شکن با استفاده از روش ذرات، 1392، مجری طرح پژوهشی حمایت شده از سوی دانشگاه کاشان.
  6. برآورد تکینگی در نوک ترک با استفاده از روش ذرات، 1393، مجری طرح پژوهشی حمایت شده از سوی دانشگاه کاشان.
  7. امور پژوهشی و نظارت عالیه بر طرح و اجرای پروژه های بازسازی عتبات (بخش 1) ، 1396. مجری طرح پژوهشی حمایت شده از سوی شرکت مهندسین مشاور طرح جامع.
  8. امور پژوهشی و نظارت عالیه بر طرح و اجرای پروژه های بازسازی عتبات (بخش 2) ، 1397. مجری طرح پژوهشی حمایت شده از سوی شرکت مهندسین مشاور طرح جامع.
  9. محاسبه میزان نفوذ ناشی از برخورد هواپیما در سازه‌های ایمنی نیروگاه، 1396. استاد راهنمای طرح پژوهشی دانشجویی حمایت شده.