سید احمد مدنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
کارشناسی ارشدعلوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
دکتریعلوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمی گروه علوم تربیتی(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

رئیس دانشکده آموزش های الکترونیکی و آزاد

مدیر نظارت، سنجش و کیفیت آموزشی

سوابق پژوهشی

تکنیک های تدریس اثربخش (کارگاه دانش افزایی اساتید: دانشگاه فنی و حرفه ای شهید رجایی کاشان)

تکنیک های آموزش  (کارگاه دانش افزایی اساتید: دانشگاه کاشان)

مهارت های تدریس و ارزشیابی در آموزش عالی (کارگاه دانش افزایی اساتید: دانشگاه فنی و حرفه ای شهید رجایی کاشان)