سید احمد مدنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)دانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۵علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)دانشگاه اصفهان
دکتری۱۳۹۰علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)دانشگاه اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمی گروه علوم تربیتیرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

رئیس دانشکده آموزش های الکترونیکی و آزاد

مدیر نظارت، سنجش و کیفیت آموزشی

تاریخ مطالعات برنامه درسی

ارزشیابی برنامه درسی

نظارت آموزشی

روش‌های تحقیق

سوابق پژوهشی

تکنیک های تدریس اثربخش (کارگاه دانش افزایی اساتید: دانشگاه فنی و حرفه ای شهید رجایی کاشان)

تکنیک های آموزش  (کارگاه دانش افزایی اساتید: دانشگاه کاشان)

مهارت های تدریس و ارزشیابی در آموزش عالی (کارگاه دانش افزایی اساتید: دانشگاه فنی و حرفه ای شهید رجایی کاشان)

سنجش و ارزشیابی دانشجویان در آموزش عالی (دانشگاه آزاد)

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
مبانی آموزش و بهسازی کارکنان ۹-۸
ارزش‌یابی آموزشی ۹-۸
مبانی آموزش و بهسازی کارکنان ۹-۸
--
۱۰-۱۲--
ارزش‌یابی آموزشی ۱۱-۱۰
---
۱۲-۱۴
کاربرد رایانه در تعلیم وتربیت ۱۳-۱۲
ارزش‌یابی آموزشی ۱۳-۱۲
مبانی آموزش و بهسازی کارکنان ۱۳-۱۲
مبانی آموزش و بهسازی کارکنان ۱۳-۱۲
نظارت و توسعه حرفه‌ای ۱۳-۱۲
-
۱۴-۱۶
اصول وروش‌های ارزش‌یابی برنامه درسی ۱۵-۱۴
--
نظارت و توسعه حرفه‌ای ۱۵-۱۴
--
۱۶-۱۸
تاریخ مطالعات برنامه درسی ۱۷-۱۶
-----
۱۸-۲۰------