تاملی بر تغییر ساختاری در نظام آموزشی ایران و اثرات آن بر بافت مدارس

نویسندگانسید احمد مدنی
همایشدومین همایش بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی
تاریخ برگزاری همایش2019-10-20
محل برگزاری همایشKashan
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
شماره صفحات117-124
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی

فایل چکیده مقاله