برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان آمار برای زیست و فناوری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آزمایشگاه علوم زیستی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ویروس شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ایمنی زیستی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان متون تخصصی زیست فناوری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کامپیوتر و شبکه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زیست شناسی عمومی۲ (علوم جانوری)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زیست شناسی سلولی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ایمنی زیستی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد