پایان نامه ها

تاریخ دفاع

عنوان پایان نامه

مقطع

نام دانشجو

97/5/10

Detection of some virulence encoding genes in Proteus mirabilis and Proteus penneri isolated from urinary tract infections in Al-Najaf province

کارشناسی ارشد

مکی الثلیثی

97/5/10

Evaluation of antibacterial activity of natural honeys against susceptible and resistant strains of Proteus mirabilis, Proteus vulgaris and Klebsiella pneumonia in Najaf, Central Iraq

کارشناسی ارشد

غصون زوین

98/5/2

شناسایی واریانت‌های بیماری‌زای DNA ژنومی در بیماران یک شجره بزرگ مبتلا به سرطان فامیلی سلول های سنگفرشی در پستان به روش توالی‌یابی تمام اگزونی

کارشناسی ارشد

مینا امین

99/12/6

فعالیت ضد باکتریایی و سازوکار عملکرد برخی از عسل های ایرانی در مقایسه با عسل مانوکا در برابر عفونت های تنفسی و ادراری مقاوم به چند دارو

کارشناسی ارشد

محدثه نقادیان مقدم