استفاده از مدل خروج تصادفی ژنراتور جهت برنامهریزی تعمیرات ماهیانه مبتنی بر ریسک

نویسندگانیاسر طغانی هولاری مجتبی آهنچ مریم السادات اخوان حجازی مهران سنجابی
همایشچهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۰۲/۱۳
محل برگزاری همایشتبریز
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه صنعتی سهند
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

زمان بندی تعمیرات واحدهای تولیدی یکی از مهمترین اقدامات در برنامه ریزی سیستم قدرت می باشد که تاثیر بسیار زیادی در امنیت و عملکرد اقتصادی سیستم قدرت دارد. هدف از این برنامه ریزی زمان تعمیرات که باید به صورت دورهای انجام پذیرد، در حالت کلی این است که اطمینان حاصل کنیم واحدهای تولیدی همیشه در شرایط کاری مطلوبی به سر می برند و نیز با کاهش مشکلات واحدها، عمر مفید آنها را افزایش داده که علاوه بر مزایای اقتصادی آن، منجر به افزایش قابلیت اطمینان سیستم گردد. در این مقاله مدل خروج
تصادفی ژنراتور ، برای برنامهریزی تعمیرات ماهیانه مبتنی بر ریسک پیشنهاد داده شده است. در ابتدا دلیل استفاده از مدل خروج واحد متغیر با زمان در برنامهریزی تعمیرات ماهانه ارائه میشود. سپس یک مدل خروج جدید به منظور همراهی حالتی که خروج اجباری اتفاق خواهد افتاد، قبل از تعمیرات برای برنامهریزی واحد پیشنهاد خواهد شد.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: برنامه ریزی تعمیرات ژنراتور، مدل خروج، روش مبتنی بر ریسک