پایان نامه ها

1- مدل مشروح ترانسفورماتور توسط نرم افزار EMTP-RV

نام دانشجو: علی آرانی زاده
نام دانشگاه: کاشان
مقطع: کارشناسی

مسئولیت: استاد راهنما
تاریخ: شهریور 91

 

2- مدل سازی کوره قوس الکتریکی در حوزه زمان در نرم افزار EMTP-RV

نام دانشجو: امیر مسعود کیان منش (بالاخانه)
نام دانشگاه: کاشان
مقطع: کارشناسی

مسئولیت: استاد راهنما
تاریخ: شهریور 91

 

3- امکان سنجی و بررسی اقتصادی اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان

نام دانشجو: آقایان ابراهیمی محمدطه و رسول رعیت
نام دانشگاه: دانشگاه کاشان
مقطع: کارشناسی

مسئولیت: استاد راهنما
تاریخ: نیمسال دوم 92

 

4- مدلسازی شبکه متصل به ترانسفورماتور کوره القایی در نرم افزار EMTP و جایابی بهینه برقگیر در شبکه

نام دانشجو: رسول حسن پور
نام دانشگاه: کاشان
مقطع: کارشناسی

مسئولیت: استاد راهنما
تاریخ: اردیبهشت 92

 

5- بررسی تاثیر دما روی فیبر نوری جهت حفاظت از ترانس خشک

نام دانشجو: آقایان شعبانی نژاد محمد و شاهی کاشی سعید ، کامران محمدرسول
نام دانشگاه: دانشگاه کاشان
مقطع: کارشناسی

مسئولیت: استاد راهنما
تاریخ: نیمسال اول 92

 

6- مونیتورینگ مخزن LPG جهت حمل با کشتی

نام دانشجو: حاجی بیک علیرضا
نام دانشگاه: دانشگاه کاشان
مقطع: کارشناسی

مسئولیت: استاد راهنما
تاریخ: نیمسال اول 92

 

7- بهینه سازی روشنایی معابر شهرستان کاشان به منظور افزایش کیفیت دید در شب و صرفه جویی در مصرف انرژی

نام دانشجو: ایوبی جوشقانی محسن
نام دانشگاه: دانشگاه کاشان
مقطع: کارشناسی

مسئولیت: استاد راهنما
تاریخ: نیمسال اول 92

 

8- استفاده از پوشش هایRTV برای بالا بردن استقامت الکتریکی مقره ها

نام دانشجو: مهدی ملکمی
نام دانشگاه: کاشان
مقطع: کارشناسی

مسئولیت: استاد راهنما
تاریخ: بهمن 92

 

9- مدلسازی و بررسی پایداری ژنراتورهای میکرو توربین (MTG) در یک شبکه محلی در اغتشاشات مختلف

نام دانشجو: عباس خورشیدی
نام دانشگاه: فیض کاشانی
مقطع: کارشناسی ارشد

مسئولیت: استاد راهنما
تاریخ: زمستان 92

 

10- تعیین محل دقیق عیب شعاعی در سیم‌پیچ ترانسفورماتور قدرت با استفاده از آنتنهای فراپهن باند و تحلیل در حوزه زمان

نام دانشجو: حسام رهبری مقام
نام دانشگاه: صنعتی امیرکبیر
مقطع: کارشناسی ارشد

مسئولیت: استاد مشاور
تاریخ: شهریور 92

 

11- تعیین ظرفیت بهینه ذخیره ساز انرژی برای ریزشبکه‌ها با استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی آمیخته با اعداد صحیح با در نظر گرفتن پارامترهای احتمالی

نام دانشجو: شهاب الدین مزیدی شرف‌آبادی
نام دانشگاه: فیض کاشانی
مقطع: کارشناسی ارشد

مسئولیت: استاد راهنما
تاریخ: شهریور 92

 

12-تشخیص و جایابی تغییر شکل مکانیکی سیم پیچ ترانسفورماتور به کمک فرستنده- گیرنده فراپهن باند(UWB)

نام دانشجو: شاهد مرتضویان
نام دانشگاه: صنعتی امیرکبیر
مقطع: کارشناسی ارشد

مسئولیت: استاد مشاور
تاریخ: تیر 92

 

13- سیستم مدیریت انرژی هوشمند به منظور بهره‌برداری بهینه اقتصادی از ریزشبکه با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات

نام دانشجو: اسماعیل زارعی محمودآبادی
نام دانشگاه: فیض کاشانی
مقطع: کارشناسی ارشد

مسئولیت: استاد راهنما
تاریخ: بهمن 92

 

14- تعیین ظرفیت بهینه آرایه PV و ذخیره ساز انرژی به طور همزمان برای ساختمان مسکونی متصل به شبکه توزیع

نام دانشجو: علی خرمی
نام دانشگاه: فیض کاشانی
مقطع: کارشناسی ارشد

مسئولیت: استاد راهنما
تاریخ: آذر 92

 

15- طراحی یک ریزشبکه برای کاربرد در آزمایشگاه شبکه هوشمند

نام دانشجو: وحید سپری
نام دانشگاه: فیض کاشانی
مقطع: کارشناسی ارشد

مسئولیت: استاد راهنما
تاریخ: پاییز 92

 

16 تعیین اندازه بهینه DG ها در شبکه های توزیع هوشمند بمنظور کاهش تلفات با استفاده از روش¬های بهینه سازی هوشمند

نام دانشجو: مجتبی روحانی
نام دانشگاه: دانشگاه کاشان
مقطع: کارشناسی ارشد

مسئولیت: استاد راهنما
تاریخ: زمستان92

 

17- اثر قیمت¬گذاری زمان واقعی بر برنامه-ریزی احتمالاتی مشارکت بارهای خانگی

نام دانشجو: منیر کمالی
نام دانشگاه: موسسه آموزش عالی فیض
مقطع: کارشناسی ارشد

مسئولیت: استاد راهنما
تاریخ: بهار 94