اختراعات

 
  • حس گری با تداخل سنج فیبر نوری ماخ-زندر برای اندازه گیری جابجایی محوری در ترانسفورماتورهای قدرت
  • سامانه تخمین تغییر شکل شعاعی سیم پیچ ترانسفورماتور مبتنی بر اندازه گیری پارامترهای Scattering
  • مجموعه سخت افزاری اندازه گیری جابجائی محوری سیم¬پیچ ترانسفورماتور با استفاده از امواج فراپهن باند (UWB) در حوزه زمان
  • تشخیص محل عیوب مکانیکی سیم پیچ ترانسفورماتور با استفاده از تصویربرداری راداری