اختراعات

ردیف

عنوان اختراع

مرجع

تأیید کننده

تاریخ ثبت

همکاران

 
 

1

حس گری با تداخل سنج فیبر نوری ماخ-زندر برای اندازه گیری جابجایی محوری در ترانسفورماتور های قدرت

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

15/05/1393

مرضیه کبیری

خسرو معدنی پور

پرویز پروین

مریم السادات اخوان حجازی

گئورک قره پتیان

 
 

تشخیص محل عیوب مکانیکی سیم پیچ ترانسفورماتور با استفاده از تصویربرداری راداری

بنیاد ملی نخبگان

18/10/1390

محمد صادق گلسرخی

مریم السادات اخوان حجازی

گئورک قره پتیان

 

2

سامانه تخمین تغییر شعاعی سیم پیچ ترانسفورماتور مبتنی بر اندازه گیری پارامترهای Scattering

مهرداد الیاسی

رئیس اداره ثبت اختراعات

19/06/1391

دانشگاه امیر کبیر

مریم السادات اخوان حجازی

گئورک قره پتیان

حسن علی آل حسینی

 

3

مجموعه سخت افزاری اندازه گیری جابجایی محوری سیم پیچ ترانسفورماتور از امواج فراپهن باند (UWB) در حوزه زمان

مهرداد الیاسی

رئیس اداره ثبت اختراعات

28/06/1391

گئورک قره پتیان

جواد ابراهیمی جوزدانی

حسن علی آل حسینی

مریم السادات اخوان حجازی

قاسم مختاری

 

4

ارایه روش تغییرات گام به گام موج سینوسی ارسالی جهت تشخیص عیب مکانیکی بیرون زدگی و فرورفتگی سیم پیچ فشار قوی ترانسفورماتور قدرت

مهرداد الیاسی

رئیس اداره ثبت اختراعات

24/12/1395

حسین کرمی پرزانی، مریم السادات اخوان حجازی، یاسر نوروزی، گئورگ بابا ملک قره پتیان

 

5

ارایه سامانه سخت افزاری جهت کاهش تشخیص اشتباه عیب جابجایی محوری سیم پیچ ترانسفورماتور قدرت ناشی از وقوع عیب تخلیه جزیی در حین تصویربرداری راداری

مهرداد الیاسی

رئیس اداره ثبت اختراعات

20/10/1395

گئورگ بابا ملک قره پتیان، حسین کرمی پرزانی، یاسر نوروزی، مریم السادات اخوان حجازی

 

6

پنجره دی الکتریک جهت تصویربرداری راداری از سیم پیچ ترانسفورماتور

مهرداد الیاسی

رئیس اداره ثبت اختراعات

28/11/1396

معصومه محمودی، سید مهدی نوری رحیم آبادی، مریم السادات اخوان حجازی، گیورک بابا ملک قره پتیان

 

7

سامانه تشخیص اتصال زمین سیم پیچ ترانسفورماتورهای قدرت بر اساس اندازه گیری میدان مغناطیسی

مهرداد الیاسی

رئیس اداره ثبت اختراعات

28/11/1396

مریم السادات اخوان حجازی، گیورک بابا ملک قره پتیان، رحیم حیدری نظر

 

8

DETECTION OF RADIAL DEFORMATIONS OF TRANSFORMERS

United States Patent and Trademark Office

Dec. 14, 2017

حسین کرمی پرزانی، گیورک قره پتیان، مریم السادات اخوان حجازی، یاسر نوروزی

 

9

فرآیند گام به گام موج سینوسی ارسالی در شیوه هذلولی گون جهت تشخیص عیب مکانیکی شعاعی سیم پیچ فشار قوی ترانسفورماتور قدرت

مهرداد الیاسی

رئیس اداره ثبت اختراعات

14/12/1396

حسین کرمی پرزانی، گیورک قره پتیان، مریم السادات اخوان حجازی، حمیدرضا طبرسا

 

10

فرآیند پردازش تصویر جهت تشخیص دقیق مکان چند عیب مکانیکی شعاعی به طور همزمان در سیم پیچ فشار قوی ترانسفورماتور قدرت

مهرداد الیاسی

رئیس اداره ثبت اختراعات

27/11/1397

حمیدرضا طبرسا ، مریم السادات اخوان حجازی،  گیورک قره پتیان