برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان برنامه درسی نیمسال دوم ۹۵-۹۶ کارشناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
طرح درس

حفاظت و رله ها , Relay And Protection

عایق ها و فشار قوی , High Voltage Engineering

تاسیسات الکتریکی , Electrical Installations

عنوان برنامه درسی نیمسال دوم ۹۵-۹۶ کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
طرح درس

قابلیت اطمینان , relability

قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت , Reliability in Power Systems

تولید پراکنده , Distributed Generation