برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان تاسیسات الکتریکی , Electrical Installations
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تولید پراکنده , Distributed Generation
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سمینار و روش تحقیق , Seminar & Research Methodology
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک , Reliability and risk analysis
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تکنولوژی های تبدیل و ذخیره انرژی , Energy storage sistem
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان قابلیت اطمینان در سیستمهای قدرت , Reliability in Power Systems
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان حالتهای گذرای سیستمهای قدرت , Power System Transients
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تولید پراکنده , Distributed Generation
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان حفاظت و رله ها , Relay And Protection
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی سیستمهای قدرت ۱ , Power System Analysis I
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عایق ها و فشار قوی , High Voltage Engineering
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تاسیسات الکتریکی , Electrical Installations
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی مهندسی برق ۱ , Foundations of Electrical Engineering ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی