زمینه های آموزشی و طرح های تحقیقاتی

مجری: مریم السادات اخوان حجازی

تاریخ: 1396-01-02

مجری: مدیر اجرائی: مریم السادات اخوان حجازی

تاریخ: 1390-01-01

 
3-نام پروژه: امکان سنجی اندازه‌گیری on-line جابجایی سیم‌ پیچهای ترانسفورماتور به کمک امواج UHF

مجری: مدیر اجرائی: مریم السادات اخوان حجازی

تاریخ: 1384-01-01

 

 4-نام پروژه: اصلاح وضعیت چاههای ارت دانشگاه کاشان

مجری: مریم السادات اخوان حجازی

تاریخ
 

مجری: مریم السادات اخوان حجازی

تاریخ

 

مجری: مریم السادات اخوان حجازی

تاریخ

 

مجری: مریم السادات اخوان حجازی

تاریخ

 

مجری: مریم السادات اخوان حجازی

تاریخ

 

مجری: مریم السادات اخوان حجازی

تاریخ