استفاده از روش GLRT بمنظور تشخیص برخط و همزمان تغییر شکل شعاعی و مکانیابی عیب تخلیه جزیی در سیم پیچ ترانسفورماتور با استفاده از امواج الکترومغناطیسی

نویسندگانحسین کرمی گئورک قره پتیان یاسر نوروزی مریم السادات اخوان حجازی
همایشسی امین کنفرانس بین المللی برق
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۰۸/۱۱
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهپژوهشگاه نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

پایش برخط ترانسفورماتور یکی از مهمترین مباحث روز دنیا به منظور اطلاع از وضعیت داخل ترانسفورماتور است. با داشتن اطلاعات کاملتر از وضعیت ترانسفورماتور، میتوان تصمیم مطمینتری برای زمان تعمیرات دورهای، اتخاذ کرد. عیب تخلیهجزیی و عیب تغییر شکل شعاعی ترانسفورماتور، از عیوب شاخص و تاثیرگذار در پایش وضعیت ترانسفورماتور هستند. در میان روشهای موجود در تشخیص این عیوب، استفاده از امواج الکترومغناطیسی به عنوان یکی از ابزارهای تشخیص این دو عیب، امروزه بسا یر مورد توجه قرار گرفته است. روش
تصویربرداری راداری در تشخیص عیب تغییر شعاعی، و روش اختلاف زمانی رسیدن امواج الکترومغناطیسیِ حاصل از تخلیهجزیی به آنتنهای نصب شده در بدنه برای تشخیص تخلیهجزیی، هنوز در حال مطالعه و بهبود هستند. تاکنون روشهای زیادی برای تشخیص این عیوب معرفی شدهاند ولی هیچکدام به سمت تشخیص همزمان این دو عیب حرکت
نکردهاند. در جهت حرکت به سمت یک پایش وضعیت کامل و جامع ، نیاز به بررسی همزمان عیوب احساس میشود . از آنجا که هر دو عیب را میتوان از طریق امواج الکترومغناطیسی تشخیص داد، در این مقاله به بررسی تفکیک و تشخیص این دو عیب در صورت وقوع همزمان در GLRT ترانسفورماتورها میپردازد. به عبارت دیگر با استفاده از روش
که در مقاله توضیح داده شده است، سیگنالهای مربوط به این عیوب در آنتن دریافت کننده جداسازی شده و با استفاده از روشهای مکان یابی تخلیه جزیی و تصویربرداری راداری، هر کدام از دو عیب تشخیص داده شده و عیب تخلیه جزیی مکان یابی می شود. همانظور که نتایج نشان میدهد، تشخیص هر دو عیب با یک مجموعه آنتن نصبشده در بدنه
ترانسفورماتور و تفکیک سیگنالهای تصویربرداری راداری از تخلیه - جزیی امکانپذیر است.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: تشخیص همزمان عیوب؛ تصویربرداری راداری ؛ عیب تغییر شکل شعاعی؛ عیب تخلیه جزیی؛ امواج الکترومغناطیسی؛ GLRT روش