بررسی همزمانی و برخط بودن تشخیص جابجایی محوری و مکانیابی عیب تخلیه جزیی در سیم پیچ ترانسفورماتور با استفاده از امواج الکترومغناطیسی

نویسندگانحسین کرمی گئورک قره پتیان یاسر نوروزی مریم السادات اخوان حجازی
همایشششمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۱۱/۲۹
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه علم و صنعت
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

پایش برخط ترانسفورماتور یکی از مهمترین مباحث روز دنیا به منظور اطلاع از وضعیت داخل ترانسفورماتور است. با داشتن
اطلاعات کاملتر از وضعیت ترانسفورماتور، میتوان تصمیم مطمینتری برای زمان تعمیرات دورهای، اتخاذ کرد. عیب تخلیهجزیی و عیب جابجایی
محوری سیم پیچ ترانسفورماتور، از عیوب شاخص و تاثیرگذار در پایش وضعیت ترانسفورماتور هستند. در میان روشهای موجود در تشخیص این
عیوب، استفاده از امواج الکترومغناطیسی به عنوان یکی از ابزارهای تشخیص این دو عیب، امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. روش
تصویربرداری راداری در تشخیص عیب جابجایی محوری، و روش اختلاف زمانی رسیدن امواج الکترومغناطیسیِ حاصل از تخلیهجزیی به آنتنهای
نصب شده در بدنه برای تشخیص تخلیهجزیی، هنوز در حال مطالعه و بهبود هستند. تاکنون روشهای زیادی برای تشخیص این عیوب معرفی
شدهاند ولی هیچکدام به سمت تشخیص همزمان این دو عیب حرکت نکردهاند. در جهت حرکت به سمت یک پایش وضعیت کامل و جامع، نیاز به
بررسی همزمان عیوب احساس میشود. این مقاله، به امکانسنجی تشخیص همزمان این دو عیب در ترانسفورماتورها میپردازد. به عبارت دیگر
بررسی میشود که آیا میتوان عیب جابجایی محوری را با وجود عیب تخلیه جزیی تشخیص داد یا خیر. همانظور که نتایج نشان میدهد،
تشخیص هر دو عیب با یک مجموعه آنتن نصبشده در بدنه ترانسفورماتور و تفکیک سیگنالهای تصویربرداری راداری از تخلیهجزیی امکانپذیر
است.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: امواج الکترومغناطیسی، تشخیص همزمان عیوب ترانسفورماتور، تصویربرداری راداری، عیب جابجایی محوری، عیب تخلیه جزیی