پیاده سازی روش تصویربرداری راداری با استفاده از امواج الکترومغناطیسی بمنظور تشخیص تغییر شکل شعاعی در یک ترانسفورماتور تعمیری ۳۰MVA

نویسندگانحسین کرمی محسن قراط گئورک قره پتیان مریم السادات اخوان حجازی یاسر نوروزی علی اکبر رجلی
همایشششمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۱۱/۲۹
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه علم و صنعت
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی
چکیده مقاله

جابجایی مکانیکی سیم پیچ ترانسفورماتور یکی از عوامل اصلی خرابی و از بین رفتن آن می باشد. این جابجایی
ممکن است در راستای عمودی )جابجایی محوری( و یا در راستای شعاع )تغییرشکل شعاعی( سیم پیچ باشد. تاکنون روش های
مختلفی برای تشخیص تغییرشکل شعاعی سیم پیچ ارائه شده است که برخی از آن ها نیاز به خارج از مدار نمودن ترانسفورماتور
داشته و برخی دیگر در حین عملکرد ترانسفورماتور و به صورت برخط قابل پیاده سازی هستند. هر یک از این روش ها قادر به
تشخیص وجود یا عدم وجود تغییرشکل شعاعی بوده ولی قابلیت تشخیص میزان عیب را ندارند. در این مقاله روش تصویربرداری
راداری با استفاده از الگوریتم مهاجرت کیرشهف برای تشخیص محل تغییر شکل شعاعی سیم پیچ ترانسفور ماتور ارائه شده است.
در این روش که می تواند به صورت برخط عمل می کند، با استفاده از یک دستگاه فرستنده و گیرنده UWB ، امواج به سمت هدف
)سیم پیچ ترانسفورماتور( ارسال شده و پالس بازتاب آن اندازه گیری می گردد. با جابجاکردن آنتن های فرستنده و گیرنده، سیگنال
های بازتاب شده از هدف در نقاط مختلف اندازه گیری میگردد. سیگنا ل های اندازه گیری شده با استفاده از الگوریتم مهاجرت
کیرشهف به یک تصویر دوبعدی از هدف تبدیل می گردند و تغییر شکل شعاعی مشخص میگردد. در این مقاله عملکرد این سیستم
برروی یک ترانسفورماتور 30MVA تعمییری و دچار تغییر شکل است بررسی میشود.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: تشخیص عیوب؛ تصویربرداری راداری؛ عیب تغییر شکل شعاعی؛ امواج الکترومغناطیسی؛ ترانسفورماتور واقعی