نویززدایی از سیگنال صوتی تخلیه جزیی بوسیله تبدیل موجک مختلط دو درختی

نویسندگانمحسن قراط اعظم لایقی مهدی غفاری مریم السادات اخوان حجازی گئورک قره پتیان حمید لطیفی
همایشششمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۱۱/۲۹
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه علم و صنعت
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

تشخیص صوتی تخلیه جزیی یکی از آزمایشهای استانداردی است که برای ارزیابی سلامت عایقی سیمپیچ ترانسفورماتورها مورد
استفاده قرار میگیرد. در این آزمایش، جهت ذخیرهسازی اطلاعات اندازهگیری شده، معمولاً از اسیلوسکوپهای دیجیتال استفاده میشود. شکل-
موجهایی که توسط دستگاههای ثبتکننده دیجیتالی ذخیره میگردند، حامل نویز و نوسانات ناشی از گسستهسازی هستند. خطاهای جزئی نظیر
تخلیهجزئی، در طول آزمایش ضربه، دارای ماهیتی نوسانی با میرایی زیاد و انرژی پایین هستند. بنابراین لازم است روشی که برای حذف نویز
شکلموجهای اندازهگیری شده به کار برده میشود، از یکسو نویزهای بیان شده را حذف نموده و از سوی دیگر مشخصات جزئی پدیده تخلیه
الکتریکی را حفظ نماید. در این بخش روشی مبتنی بر تبدیل موجک مختلط دو درختی ارائه شده است که میتواند اهداف مذکور را برآورده نماید
و معیارهای نویززدایی را بهبود بخشد.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: تخلیه الکتریکی، تبدیل موجک مختلط دو درختی، تابع آستانه، نویززدایی