برنامه ریزی بهینه تولید میکروتوربین در فضای شبکه هوشمند به منظور کاهش تلفات انرژی روزانه

نویسندگانمجتبی روحانی مریم السادات اخوان حجازی ابوالفضل رحیمی نژاد
همایشبیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳/۰۸/۰۵
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تهران - پژوهشگاه نیرو
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی
چکیده مقاله<p><font color="black" dir="RTL" id="ext-gen488" size="3">در این مقاله برنامه ریزی بهینه توان تولیدی میکروتوربین<br /> با هدف کاهش تلفات روزانه انرژی در شبکه هوشمند انجام گرفته است.<br /> همچنین مقایسه ای کامل و منصفانه با برنامه ریزی تولید در شبکه امروزی<br /> انجام شده است. برنامه ریزی میکروتوربین چه در شبکه امروزی و چه در<br /> شبکه هوشمند برای یک روز و با داشتن پروفیل روزانه بار انجام گرفته -<br /> است. پروفیل بار برای شبکه امروزی بصورت یک پروفیل سه سطحی<br /> است که پیشبینی شده است، در صورتیکه در شبکه هوشمند پروفیل<br /> 24 ساعته و بطور دقیق اندازه گیری شده است. در این مقاله بمنظور بهینه<br /> نمودن میزان تولید منابع تولید پراکنده از روش بهینه سازی تکاملی بر<br /> (Teaching-learning-based پایه تدریس و یادگیری<br /> استفاده شده است و نتایج آن با روش تجمع ذرات Optimization)<br /> مقایسه شده است. شبکه (Particle Swarm Optimization (PSO))<br /> مورد مطالعه در این مقاله شبکه شعاعی 69 باسه است که در مقالات<br /> زیادی به عنوان شبکه نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل<br /> از شبیهسازیهای انجام گرفته تاثیر چشمگیر فضای هوشمند در کاهش<br /> نسبت به روش TLBO تلفات را نشان میدهد. همچنین برتری روش<br /> در نتایج کاملاً مشهود است. </font></p>

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: شبکه هوشمند,میکروتوربین,کاهش تلفات انرژی,TLBO