برنامه ریزی بهینه تولید میکروتوربین در فضای شبکه هوشمند به منظور کاهش تلفات انرژی روزانه

نویسندگانمجتبی روحانی مریم السادات اخوان حجازی ابوالفضل رحیمی نژاد
همایشبیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳/۰۸/۰۵
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تهران - پژوهشگاه نیرو
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی
چکیده مقاله

در این مقاله برنامه ریزی بهینه توان تولیدی میکروتوربین
با هدف کاهش تلفات روزانه انرژی در شبکه هوشمند انجام گرفته است.
همچنین مقایسه ای کامل و منصفانه با برنامه ریزی تولید در شبکه امروزی
انجام شده است. برنامه ریزی میکروتوربین چه در شبکه امروزی و چه در
شبکه هوشمند برای یک روز و با داشتن پروفیل روزانه بار انجام گرفته -
است. پروفیل بار برای شبکه امروزی بصورت یک پروفیل سه سطحی
است که پیشبینی شده است، در صورتیکه در شبکه هوشمند پروفیل
24 ساعته و بطور دقیق اندازه گیری شده است. در این مقاله بمنظور بهینه
نمودن میزان تولید منابع تولید پراکنده از روش بهینه سازی تکاملی بر
(Teaching-learning-based پایه تدریس و یادگیری
استفاده شده است و نتایج آن با روش تجمع ذرات Optimization)
مقایسه شده است. شبکه (Particle Swarm Optimization (PSO))
مورد مطالعه در این مقاله شبکه شعاعی 69 باسه است که در مقالات
زیادی به عنوان شبکه نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل
از شبیهسازیهای انجام گرفته تاثیر چشمگیر فضای هوشمند در کاهش
نسبت به روش TLBO تلفات را نشان میدهد. همچنین برتری روش
در نتایج کاملاً مشهود است.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: شبکه هوشمند,میکروتوربین,کاهش تلفات انرژی,TLBO