مروری بر مسئله پایش سی مپیچی ترانسفورماتور قدرت جهت تشخیص جابجایی محوری و تغییر شکل شعاعی با استفاده از امواج الکترومغناطیسی

نویسندگانمریم السادات اخوان حجازی, گئورک قره پتیان
همایشکنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳/۰۶/۲۵
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهنیروگاه طرشت
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

ترانسفورماتورهای قدرت یکی از گرانترین اجزاء سیستم قدرت
محسوب می شوند. تشخیص به موقع خطاهای به وجود آمده در ترانسفورماتور م یتواند از خروج
ناخواسته آن و تحمیل هزین ههای تعمیرات و خاموشی جلوگیری نماید. در این مقاله گزید های از
تحقیقات، آزمای شها وشبی هسازی های انجا مشده در زمینه پایش سی مپیچ ترانسفورماتور با استفاده از
امواج الکترومغناطیسی به منظور تشخیص عیوب محوری و شعاعی در حوزه فرکانس و زمان و روش
تصویربرداری راداری برای بازرسی دقیق از ترانس و الگوریتم استفاده از روش هذلولوی ارائه شده
است.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: ترانسفورماتور قدرت؛ پارامتر پراکندگی؛ شناسایی الگو؛ رادار فراپهن باند؛ تصوی ربرداری راداری؛ روش هذلولوی