کنترل سلسله مراتبی جدید ریز شبکه های دارای منابع پراکنده با واسط VSI

نویسندگانمحسن فضلی، مریم السادات اخوان حجازی, حمید رضا بقائی, گئورک قره پتیان
همایشنوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳/۰۲/۱۶
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تهران - پژوهشگاه نیرو
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

کنترل ریزشبکه های دارای منابع پراکنده ی مبتنی بر انرژی های تجدید پذیر در شبکه های توزیع و مناطق دور
افتاده از اهمیت بالایی در شبکه های هوشمند انرژی برخوردار است. کنترل غیر متمرکز ریز شبکه های دارای منابع
که در تحقیقات قبلی ارائه شده است دارای نواقص و کمبود هایی چون عدم تحلیل VSI پراکنده با واسط
اغتشاشات سیگنال بزرگ و صرفا تحلیل برخی اتفاقات سیگنال کوچک می باشد. در این مقاله طرح کنترل سلسله
مراتبی ریز شبکه ها که درکار های قبلی بیشتر به سطح اولیه و ثانویه ی آن پرداخته شده است به صورت کامل
مورد بررسی قرار می گیرد، به گونه ای که هر سه سطح کنترل سلسله مراتبی برای هر دو حالت عملکرد جزیره ای
ریز شبکه و عملکرد متصل به شبکه ارائه می گردد. این کنترلر این خاصیت را دارد که یک حلقه ی کنترلی جدید به
حلقه های کنترل داخلی آن اضافه شده است. مزیت این حلقه ی کنترلی جدید این است که علاوه بر رخداد های
سیگنال کوچک بلکه در مقابل اغتشاشات سیگنال بزرگ نیز پایداری ریز شبکه را حفظ نموده و توزیع توان به بار ها
و شبکه را با عملکرد مطلوبی اجرا می نماید. در ادامه یک ریز شبکه شامل چهار واحد تولید پراکنده ی مبتنی بر
SIMULINK/MATLAB انرژی های تجدید پذیر، با بار محلی و با حضور شبکه ی توزیع اصلی در نرم افزار
طراحی و شبیه سازی می شود و صحت عملکرد مطلوب کنترلر سلسله مراتبی مشاهده می گردد.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: تولید پراکنده - ریز شبکه- کنترل افتی- کنترل سلسله مراتبی. -(VSI) انرژی های تجدید پذیر- اینورتر منبع ولتاژ