افزایش قابلیت اطمینان با مکانیابی عیب شعاعی در سیم پیچ ترانسفورماتور قدرت توسط امواج الکترو مغناطیسی بر مبنای فیلترهای منطبق شده

نویسندگانحسام رهبری مقام، مریم السادات اخوان حجازی, حسین کرمی ، مهدی صلای نادری, گئورک قره پتیان
همایشسومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲/۱۱/۱۵
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهپژوهشکده فناوریهای نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

هدف این مقاله استفاده از امواج الکترو مغناطیسی برای مکان یابی
عیب تغییر شکل شعاعی بر مبنای یک روش تحلیلی، به منظور
افزایش قابلیت اطمینان ترانسفورماتورهای قدرت است. بحثی که در
این مقاله مطرح شده است استفاده از روش فیلترهای منطبق شده با
ورودی، برای آنالیز سیگنالهای دریافتی برای مکانیابی عیب بر روی
یک مدل آزمایشگاهی تر انسفورماتور قدرت است . وجود اثرات
محیطی باعث بروز مشکلاتی برای آنالیز سیگنالهای دریافتی می -
شود. به دلیل حساسیت بالای سیگنالهای الکترومغناطیسی برای
مکانیابی عیب، ارائه یک روش بر مبنای فیلترهای منطبق شده با
مقایسه مرجع مطمئن سیگنال ارسالی بسیار مفید است.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: مانیتورینگ ترانسفورماتور ، مکانیابی عیوب شعاعی ، آنتن روش فیلترهای منطبق شده. ،UWB