افزایش قابلیت اطمینان ترانسفورماتورهای قدرت در شبکه برق با استفاده از آنتنهای فراپهن باند

نویسندگانحسین کرمی، مریم السادات اخوان حجازی,حسام رهبری مقام، محمد جواد سنجری, گئورک قره
همایشسومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲/۱۱/۱۵
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهپژوهشکده فناوریهای نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی
چکیده مقاله

آنتن UWB ، نرم افزار CST ، مکان یابی تخلیه جزئی، بهبود قابلیت اطمینان
قابلیت اطمینان.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: آنتن UWB ، نرم افزار CST ، مکان یابی تخلیه جزئی، بهبود قابلیت اطمینان قابلیت اطمینان.