بررسی منظر شبانه معابر اصلی شهر کاشان با رویکرد کاهش مصرف انرژی و ارتقا کیفیت روشنایی

نویسندگانمحمد نظیفی فرد، مریم اخوان حجازی
همایشهمایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲/۰۹/۲۵
محل برگزاری همایششیراز
ارائه به نام دانشگاهسیویلیکا
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی
چکیده مقاله

در مطالعه حاضر کیفیت روشنایی معابر اصلی شهر کاشان مورد اندازه گیری تجربی و همچنین شبیه سازی نرم افزاری قرار گرفت. پارامترهای خروجی نرم افزار با در نظر گرفتن کلاس روشنایی شهری به عنوان پارامترهای قابل مقایسه با استانداردهای موجود مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین نسبت شدت روشنایی کمینه به بیشینه به عنوان معیاری برای میزان یکنواختی روشنایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد در اغلب موارد شدت روشنایی متوسط معابر اصلی با در نظر گرفتن ضریب نگهداری 8/0، به طور متوسط عددی معادل 85 لوکس می باشد که در مقایسه با حداقل مقدار استاندارد (یعنی 45 لوکس) عدد بالایی است. این در حالیست که مقدار شدت روشنایی اندازه گیری شده به طور میانگین عددی حدود 25 لوکس اندازه‌گیری شد. در واقع ضریب نگهداری چراغها، عددی کمتر از 4/0 می باشد که نشان می دهد مقدار مصرف انرژی سیستم بسیار بالاتر از حد مورد نیاز است. مقدار متوسط درخشندگی در سطح خیابان امیرکبیر شهر کاشان برابر 32/2 لوکس بر متر براورد شد که از حد استاندارد آن یعنی 1 متر بر لوکس فراتر است. البته یکنواختی درخشندگی و یکنواختی طولی درخشندگی به حد استاندارد نرسیده‌اند و این نشان از طراحی نامناسب روشنایی این خیابان دارد. ضمن اینکه مقدار آستانه درخشندگی نیز به حد استاندارد خود نرسیده است و اختلاف زیادی با آن دارد. ضریب یکنواختی روشنایی در بدترین وضعیت برابر 11/0 و شدت روشنایی متوسط برابر 37 لوکس بود. این مقدار یکنواختی کم برای خیابان امیرکبیر نشان از تغییرات زیاد شدت روشنایی در طول مسیر بین یک چراغ تا چراغ بعدی است. نتایج این مطالعه تاکید می کند طراحی صحیح سیستم روشنایی شهری به همراه نگهداری موثر و بهینه از سیستم روشنایی، می تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه کرد انرژی سیستم روشنایی شهری به همراه داشته باشد.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: کیفیت روشنایی، تاسیسات روشنایی شهری، مدیریت مصرف انرژی، متوسط درخشندگی.