تولید پراکنده

نویسندگانمریم السادات اخوان حجازی
نشریهبنیاد دانشنامه نگاری ایران
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۱۷/۶/۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

لینک ثابت مقاله