حسین نعیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶شیمیخوارزمی
کارشناسی ارشد۱۳۷۰شیمی آلیشهید بهشتی
دکترای تخصصی۱۳۷۷شیمی آلیشیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

- معاونت دانشکده علوم ۱۳۸۰-۱۳۷۸

- مدیریت تحصیلات تکمیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۰

- مدیریت استعدادهای درخشان ۱۳۸۸-۱۳۸۶

- مسئولیت گزینش استاد ۱۳۸۶-۱۳۹۲

- رئیس دبیرخانه جذب هیات علمی ۱۳۹۰-۱۳۸۸

- رئیس دانشکده شیمی ۱۳۹۴-۱۳۹۰

- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی ۱۳۹۸-۱۳۹۴

-استاد نمونه آموزشی - سال های مختلف

- پژوهشگر برتر - سال های مختلف

- پژوهشگر برگزیده دانشگاه - سال های مختلف

- شیمیدان برجسته کشور - سال ۱۳۹۶

- شیمی هتروسیکل -کارشناسی ارشد

- سنتز مواد آلی - کارشناسی ارشد فیتوشیمی

- مباحث نوین در شیمی آلی - دکترا

- فتوشیمی پیشرفته - دکترا

- شیمی هتروسیکل پیشرفته - دکترا

- شیمی آلی (I) کارشناسی

- شیمی آلی (II) کارشناسی

- شیمی آلی (III) کارشناسی

- جداسازی و شناسایی مواد آلی

- سنتز مواد آلی