حسین نعیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶شیمیخوارزمی
کارشناسی ارشد۱۳۷۰شیمی آلیشهید بهشتی
دکترای تخصصی۱۳۷۷شیمی آلیشیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

- معاونت دانشکده علوم ۱۳۸۰-۱۳۷۸

- مدیریت تحصیلات تکمیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۰

- مدیریت استعدادهای درخشان ۱۳۸۸-۱۳۸۶

- مسئولیت گزینش استاد ۱۳۸۶-۱۳۹۲

- رئیس دبیرخانه جذب هیات علمی ۱۳۹۰-۱۳۸۸

- رئیس دانشکده شیمی ۱۳۹۴-۱۳۹۰

- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی ۱۳۹۸-۱۳۹۴

-استاد نمونه آموزشی - سال های مختلف

- پژوهشگر برتر - سال های مختلف

- پژوهشگر برگزیده دانشگاه - سال های مختلف

- شیمیدان برجسته کشور - سال ۱۳۹۶

- شیمی هتروسیکل -کارشناسی ارشد

- سنتز مواد آلی - کارشناسی ارشد فیتوشیمی

- مباحث نوین در شیمی آلی - دکترا

- فتوشیمی پیشرفته - دکترا

- شیمی هتروسیکل پیشرفته - دکترا

- شیمی آلی (I) کارشناسی

- شیمی آلی (II) کارشناسی

- شیمی آلی (III) کارشناسی

- جداسازی و شناسایی مواد آلی

- سنتز مواد آلی

 

 

برنامه کاری هفتگی

  

 9:30-8:00 

 11:00-9:30 

 12:30-11:00 

 15:30-14:00 

 17:00-15:30 

 18:30-17:00 

شنبه

 

جداسازی مواد آلی

یکشنبه

شیمی آلی II

هتروسیکل پیشرفته دکترا

دوشنبه

جلسه گروه شیمی آلی

هتروسیکل پیشرفته دکترا

سه شنبه

شیمی آلی II

شورای دانشکده

آز جداسازی مواد آلی

چهارشنبه