برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان سمینار موضوع روز (شیمی)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری جمعه از ساعت 8 تا 10
عنوان تمرین پژوهش
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری جمعه از ساعت 8 تا 10
عنوان سمینار (شیمی دارویی)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری جمعه از ساعت 8 تا 10
عنوان سمینار (شیمی)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری جمعه از ساعت 8 تا 10
عنوان سمینار 1 (شیمی)
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری جمعه از ساعت 8 تا 10
عنوان شیمی هتروسیکلیک پیشرفته
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان شیمی هتروسیکلیک پیشرفته
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان شیمی هتروسیکل
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه از ساعت 18 تا 20
عنوان شیمی هتروسیکل
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 18 تا 20
عنوان شیمی آلی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان شیمی آلی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان آزمایشگاه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 13 تا 16
عنوان آزمایشگاه شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 16 تا 19