مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱COx-free hydrogen production by catalytic decomposition of CH4 over mesoporous magnesium aluminate supported Ni catalystsعلی رستگارپناه,فرشته مشکانی,مهران رضائی4th Hydrogen and Fuel Cell Conference2017-5-9
۲بررسی اثر دمای کلسیناسیون بر فعالیت کاتالیست نیکل بر پایه آلومینا در واکنش متان سازی دی اکسید کربنریحانه داروغه گی,فرشته مشکانی,مهران رضائیچهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی2017-5-9
۳بررسی تاثیر دمای کلسینه در کاتالیست پروسکایتی La0.9Ce0.1CoO3جهت اکسیداسیون مونوکسید کربنسجاد امینی,فرشته مشکانی,مهران رضائیچهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی2017-5-9
۴Effect of calcination temperature on the structural and catalytic performance of the CuCr2O4 in CO oxidation reactionسجاد مبینی دمنه,مهران رضائی,فرشته مشکانی4th Hydrogen and Fuel Cell Conference2017-5-9
۵Effect of Alkaline Earth Metals on Carbon Formation over Methane Autothermal Reforming Catalystsسوده سپهری,مهران رضائیکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم شیمی و مهندسی شیمی2015-9-17
۶Low Temperature CO Methanation over High Surface Area Ni/γ-Al2O3 Nanocatalysts for CO Removal of H2-rich Streamبهزاد نعمت الهی,علی حسن زاده,مهران رضائی,ابراهیم نعمتی لایThe 15th Iranian National Congress of Chemical Engineering (IChEC 2015)2015-2-17
۷Preparation of Mesoporous Iron Based Catalysts for high temperature water gas shift reactionفرشته مشکانی,مهران رضائیThe 15th Iranian National Congress of Chemical Engineering (IChEC 2015)2015-2-17
۸Prepration of nickel catalysts supported on nanocrystalline γ-alumina for glycerol dry reformingمسعود تواناراد,مهران رضائی,فرشته مشکانیThe 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015)2015-12-26
۹Glycerol Steam Reforming over Nanocrystalline Nickel Catalysts Supported on γ-Al2O3 with High Surface Areaعلیرضا زارعی سن سنی,مهران رضائی,فرشته مشکانینهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی2015-12-26
۱۰ROLE OF 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM-HYDROXIDE IN PREVENTING SELECTIVITY LOSS OF ACETYLENE PARTIAL HYDROGENATION OVER PALLADIUM CATALYSTسمیرا دادستان,فرشاد فرشیدفر,محمود کاظم زاد,علی خانلرخانی,مهران رضائی,سعید باغشاهیInternational Winter School Molecules@Surfaces2015-1-31
۱۱بررسی و ساخت کاتالیست تجاری Pt-Sn-K/Al2O3 در فرایند هیدروژن زدایی از پروپانقاسم کساییان,مهران رضائیThe 15th Iranian National Congress of Chemical Engineering (IChEC 2015)2014-2-17
۱۲study of nickel removal on raw and acid activated nanostructure montmorilloniteزهرا عشوری مهرنجانی,مهران رضائی,مجید حیاتی آشتیانی1 st International Conference on Engineering Sciences2014-12-24
۱۳Methanation of Carbon Monoxide over Nickel-Ceria Nanocatalysts in Hydrogen Purificationبهزاد نعمت الهی,مهران رضائی,ابراهیم نعمتی لای2nd International Conference Of Oil, Gas And Petrochemical2014-12-18
۱۴Effect of Iron Precursor on the Preparation of Mesoporous Nanocrystalline Chromium Free Fe2O3-Al2O3-NiO Catalyst for High Temperature Water Gas Shift Reactionفرشته مشکانی,مهران رضائی,محمد جعفربگلو2nd International Conference Of Oil, Gas And Petrochemical2014-12-18
۱۵Preparation of mesoporous nanocrystalline chromium free Fe2O3-Al2O3-NiO catalyst for high temperature water gas shift reaction: Effect of precipitant agentفرشته مشکانی,مهران رضائی5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014)2014-10-22
۱۶مدلسازی یک بعدی ریفرمر صفحه ای فشرده متان با حجم خوراک Slpm 0.150مهری رحیمی ,عبداله ایران خواه,مهران رضائیدومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی2012-5-2
۱۷طراحی ریفورمر متان کوپل شده با احتراق کامل گاز طبیعیمهری رحیمی ,عبداله ایران خواه,مهران رضائیچهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران2012-2-8
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.