مجید صدوقی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۷روانشناسیدانشگاه اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

عضو کارگروه بررسی توانمندی علمی اساتید (از سال ۸۸)

مدیر دفتر استعدادهای درخشان (از سال ۸۹ تا ۹۱)

عضو شورای پژوهشکده دانشجویی (از سال ۹۱ تا ۹۳)

مدیر گروه روانشناسی (از سال ۹۳ تا ۹۶)

عضو شورای بهداشت روانی دانشگاه (از سال ۹۳)

  • پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال ۹۲
  • استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۹۳
  • پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال ۹۶
  • پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان در سال ۹۷
  • پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال ۹۸

روانشناسی فیزیولوژیک

روانشناسی اجتماعی

روش تحقیق

شیوه های اصلاح و تغییر رفتار

برنامه کاری هفتگی

برنامه آموزشی نیمسال اول 1402

مجید صدوقی، دانشیار روانشناسی دانشگاه کاشان

8-10

10-12

14-16

شنبه

روانشناسی سلامت

فیزیولوژی مغز و اعصاب

روش تحقیق ارشد

(دانشجویان عراقی)

یکشنبه

روش تحقیق ارشد

متون تخصصی1

راهنمایی دانشجویان

دوشنبه

راهنمایی دانشجویان

روش تحقیق ارشد.پ

روانشناسی سلامت

سه شنبه

راهنمایی دانشجویان

نوروسایکولوژی

(ارشد)

راهنمایی دانشجویان

چهارشنبه

روش تحقیق ارشد

(دانشجویان عراقی)

پژوهشهای عملی انفرادی

راهنمایی دانشجویان

لطفا با هماهنگی قبلی مراجعه فرمایید.

تلفن دفتر: 55913750-031     ایمیل: sadoughi@kashanu.ac.ir