سید عباس طاهر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷مهندسی برق-قدرتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۷۱مهندسی برق-قدرتدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۷۷مهندسی برق-قدرتدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی برق-قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوترهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۱

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی برق

1378-1375

1997-2000

معاون دانشکده مهندسی

1378-1376

1998-2000

مدیر امور آموزشی دانشگاه

1386-1378

2000-2008

مدیر گروه مهندسی برق

1388-1386

2008-2010

ریئس دانشکده مهندسی

1391-1388

2010-2013

ریئس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

1397-1391

2013-2018

 

پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال   1391

2013

پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال  1394

2016

پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال  1396

2018

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی -8887

 

2010

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 89-88

2011

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی91-90

2013

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-92

2014

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 95-94

2016

 

کارشناسی:

1-بررسی سیستمهای قدرت 1و 2

2-ماشینهای الکتریکی 3و مخصوص

3- مدارهای الکتریکی 1 و 2

 

کارشناسی ارشد و دکتری:

1-تئوری جامع ماشینهای الکتریکی

2-دینامیک سیستمهای قدرت 1 و 2

3-بهره برداری از سیستمهای قدرت

4-کنترل توان راکتیو

5- مباحث ویژه در سیستمهای قدرت

سوابق پژوهشی