سید عباس طاهر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷مهندسی برق-قدرتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۷۱مهندسی برق-قدرتدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۷۷مهندسی برق-قدرتدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی برق-قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوترهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۱

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه مهندسی برق ۱۳۷۸-۱۳۷۵
 • معاون دانشکده مهندسی ۱۳۷۸-۱۳۷۶
 • مدیر امور آموزشی دانشگاه ۱۳۸۶-۱۳۷۸
 • مدیر گروه مهندسی برق ۱۳۸۸-۱۳۸۶
 • رییس دانشکده مهندسی ۱۳۹۱-۱۳۸۸
 • رییس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۷-۱۳۹۱
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۱
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۴
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۶
 • پژوهشگر برتر دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۸
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۹
 • استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷
 • استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۸۹-۱۳۸۸
 • استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰
 • استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۲
 • استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴

کارشناسی:

۱- بررسی سیستمهای قدرت ۱و ۲

۲- ماشینهای الکتریکی ۳و مخصوص

۳- مدارهای الکتریکی ۱ و ۲

۴- آشنایی با مهندسی برق

 

کارشناسی ارشد و دکتری:

۱- تئوری جامع ماشینهای الکتریکی

۲- دینامیک سیستمهای قدرت ۱ و ۲

۳- بهره برداری از سیستمهای قدرت

۴- کنترل توان راکتیو

۵- مباحث ویژه در سیستمهای قدرت

سوابق پژوهشی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
پژوهش و مطالعه
مراجعه دانشجویی
پژوهش و مطالعه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
-
۱۰-۱۲
آشنایی با مهندسی برق ۱۱-۱۰
مراجعه دانشجویی ۱۲-۱۱
دینامیک سیستم‌های قدرت 1
دینامیک سیستم‌های قدرت 1
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
-
۱۲-۱۴
مراجعه دانشجویی ۱۳-۱۲
پژوهش و مطالعه ۱۴-۱۳
پژوهش و مطالعه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
مراجعه دانشجویی
-
۱۴-۱۶
پژوهش و مطالعه ۱۵-۱۴
پژوهش و مطالعه ۱۶-۱۵
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
- -
۱۶-۱۸
پژوهش و مطالعه ۱۷-۱۶
پژوهش و مطالعه ۱۸-۱۷
تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 2
پژوهش و مطالعه
تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 2
- -
۱۸-۲۰
پژوهش و مطالعه ۱۹-۱۸
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
- -