بهبود قابلیت گذر از خطای توربین بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه با استفاده از کنترلکننده مد لغزشی

نویسندگانزهرا دهقانی آرانی,سید عباس طاهر,محسن رحیمی کلیشادی
همایشدومین همایش ملی مدیریت انرژیهای نو و پاک
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۸-۱۳
محل برگزاری همایشهمدان
سطح همایشملی

چکیده مقاله

حساسیت زیاد به تغییرات ناگهانی ولتاژ استاتور میباشد. در شرایط خطا ،)DFIG( از جمله معایب ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه و افت ولتاژ ناشی از آن، جریان استاتور افزایش مییابد و باعث القای جریانهای بالا در رتور میگردد که میتواند به مبدل رتور به به علت اضافه ولتاژ آسیب بزند. در این مقاله روش کنترل مقاومی برای مبدل- DC دلیل جریانهای بیش از حد و به خازن لینک ارائه میگردد. در طرح پیشنهادی، کنترلکننده مد )FRT( به منظور بهبود قابلیت گذر از خطا DFIG های سمت رتور و شبکه برای کنترل مبدل سمت رتور طراحی شده است. طرح کنترل مبدل سمت شبکه شامل یک ترم جبران منعکس- )SMC( لغزشی کارآیی مناسب MATLAB در طول خطای شبکه میباشد. نتایج حاصله از شبیهسازی در محیط DC کننده جریان لحظهای لینک کنترلکننده پیشنهادی به منظور بهبود قابلیت گذر از خطای سیستم را نسبت به روش کنترل مرسوم نشان میدهد.