طراحی کنترل کننده غیرخطی جهت بهبود قابلیت گذر از خطای توربین بادی با DFIG

نویسندگانزهرا دهقانی آرانی,سید عباس طاهر,محسن رحیمی کلیشادی
همایشنخستین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۹-۱
محل برگزاری همایشتهران
سطح همایشملی

چکیده مقاله

امروزه با توجه به این واقعیت که توربینهای بادی بخشی از تولید انرژی کل در سیستمهای الکتریکی را دارند، طبق کدهای شبکه جدید توربین- های بادی باید در طول خطاهای شبکه ناشی از 58 % افت ولتاژ یا حتی بیشتر و بعد از آن متصل به شبکه باقی بمانند و به پایداری سیستم کمک کنند. ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه ) DFIG (، به تغییرات ناگهانی ولتاژ شبکه بسیار حساس هستند. بروز خطا و افت ولتاژ ناشی از آن، باعث القای جریانهای بالا در سیمپیچی رتور میگردد که به مبدل سمت رتور به دلیل جریانهای بیش از حد و به خازن لینک DC به علت اضافه ولتاژ آسیب میزند. در این مقاله به منظور بهبود قابلیت گذر از خطا ) FRT ( توربین بادی با DFIG ، کنترل کننده غیر خطی مد لغزشی برای مبدل سمت رتور طراحی و برای حفاظت خازن لینک DC از چاپر DC استفاده شده است. در پایان، صحت عملکرد طرح پیشنهادی به منظور بهبود قابلیت گذر از خطای سیستم نسبت به روش کنترل مرسوم به وسیله شبیهسازی در محیط MATLAB بررسی شده است.