تخمین منحنی آیرودینامیک و بهبود پروفیل توان توربین بادی ۷۱۰ کیلووات بینالود

نویسندگانامید دلاوری مرقی,سید عباس طاهر,محسن رحیمی کلیشادی
همایشبیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۵-۱۰
محل برگزاری همایششیراز
سطح همایشملی

چکیده مقاله

جهت ارزیابی بازدهی یک توربین و بهرهوری از انرژی باد، باید اطلاعات دقیقی از تبدیل انرژی جنبشی باد به انرژی مکانیکی برای هر – توربین بادی موجود باشد که لازمه آن اطلاع دقیق از عملکرد سیستم آیرودینامیک آن است. یکی از فاکتورهای اساسی در طراحی آیرودینامیک توربینها ضریب بازدهی ) PC ( است. در مطالعات ضریب بازدهی توسط عباراتی محاسبه میشود که ضعف اساسی آنها وابستگی به عوامل فنی توربین و شرایط محیطی میباشد. بنابراین تخمین منحنی آیرودینامیک از روی دادههای عملی به ویژه برای واردکنندگان این سیستمها از لحاظ فنی و اقتصادی حائز اهمیت است. در این مقاله با استفاده از دادههای عملی به تخمین منحنی آیرودینامیک توربین بادی 017 کیلووات بینالود پرداخته شده است. سپس با استفاده از منحنی آیرودینامیک تخمینزدهشده روش کنترل توان بهینه ) OPC ( جهت بهبود پروفیل توان در زیر سرعت نامی باد ارائه گردیده است. از طرفی برای سرعتهای نامی باد با مقایسه حالات مختلف در منحنی توان، بهترین عملکرد جهت بهرهوری بیشتر با حفظ محدودیتهای موجود انتخاب شده است. نتایج شبیهسازی نشاندهنده دقت بالای منحنی آیرودینامیک تخمینی و ضرورت استفاده از دادههای عملی برای مطالعه، تحلیل و بهینهسازی سیستمهای تبدیل انرژی بادی میباشد؛ بگونهای که با مقایسه نتایج، زوایای کار به صورت عملی مشخص و تبیین میشود.