کنترل فرکانس ریزشبکه مبتنی بر کنترل هوشمند پاسخگویی بار

نویسندگانرضا قاسمی,حمیدرضا محمدی,سید عباس طاهر
همایشکنفرانس شبکه های هوشمند 95
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۱۲-۲۰
محل برگزاری همایشکرمان
سطح همایشملی

چکیده مقاله

کنترل فرکانس برای تأمین پایداری و قابلیت اطمینان سیستم قدرت ضروری میباشد. به صورت متداول کنترل کننده های سمت تولید یعنی گاورنر و کنترل خودکار تولید به منظور حفظ پایداری فرکانس استفاده میشوند. به دلیل افزایش نفوذ انرژیهای تجدیدپذیر در سیستمهای قدرت، معمولا کنترل کننده های متداول قادر به حفظ پایداری نیستند. در شبکه های هوشمند، پاسخگویی بار به عنوان یک ابزار کنترل فرکانس مطرح است چون باعث کاهش وابستگی شبکه به ذخیره چرخان و کنترل کننده های با هزینه بالا میشود. علاوه بر مزایای اقتصادی پاسخگویی بار، سرعت بالای آن در میرا کردن تغییرات فرکانس بسیار قابل توجه است. در این مقاله یک روش کنترل هوشمند با استفاده از منطق فازی ارائه شده است که قادر است با استفاده از پاسخگویی بار، بطور مداوم تعادل بین تولید و تقاضا را با وجود تغییرات طبیعی و نامعین در توان خروجی ژنراتورهای مبتنی بر توربین باد و سلول خورشیدی، تامین نماید. همچنین با استفاده از کنترل کننده پیشنهادی، زمان نشست، میزان فراجهش و فروجهش پاسخ، بهبود یافته است. نتایج شبیه سازی بر روی یک ریزشبکه ی جزیره ای، عملکرد مطلوب کنترل کننده پاسخگویی بار را در مقایسه با سایر روشهای کنترلی متداول به خوبی نشان میدهد.